Teledetekcja satelitarna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Teledetekcja satelitarna

Teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, a także prognozować plony oraz monitorować suszę rolniczą.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje rozwój wieloletniego projektu dotyczącego szerokiego wykorzystania teledetekcji satelitarnej w rolnictwie wspomagającego decyzje użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W pierwszym etapie planowane jest zaprojektowanie i budowa Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych, in-situ i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W kolejnym etapie System będzie doskonalony, walidowany i wdrożony do operacyjnego działania na terenie całego kraju.

Jedną z głównych oczekiwanych funkcjonalności jest dostarczenie informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju. Informacje te będą nie do przecenienia w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju, cen detalicznych i gospodarki ogółem.

Rysunek 1. Wizualizacja indeksu opisującego wielkość biomasy roślin (opracowanie własne).

 

Ponadto, kolejne efekty płynące z uruchomienia systemu bazującego na teledetekcji satelitarnej to między innymi:

  • zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z obsługą odszkodowań za suszę rolniczą i inne szkody w rolnictwie,
  • przyspieszenie rozpatrywania wniosków,
  • ujednolicenie metodyki szacowania strat,
  • bardziej precyzyjne określanie wielkości plonów,

System będzie pozwalać na syntezę i raportowanie informacji do celów operacyjnych z dokładnością do uprawy rolnej i gospodarstwa rolnego, a do celów zarządczych w odniesieniu do administracyjnych jednostek podziału terytorialnego kraju.

Więcej informacji o teledetekcji satelitarnej i możliwościach jej wykorzystania w rolnictwie znajduje się w przygotowanej przez KOWR broszurze informacyjnej.