Paszportyzacja Polskiej Żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja Polskiej Żywności

Pilotażowy projekt roboczo nazwany
Paszportyzacja polskiej żywności

 

Projekt wpisuje się w światowy trend zmierzający do zapewnienia wiarygodnej informacji o produkcie żywnościowym. Polega on na budowie i pilotażowym wdrożeniu cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności (food traceability and food authenticity) na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”.

 

Informacje o projekcie

 

Przyczyny zapotrzebowania na projekt zgłaszane przez uczestników warsztatów, czyli przedstawicieli łańcucha dostaw:

 • rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i drodze od producenta do konsumenta,
 • spadające zaufanie do żywnościowego produktu finalnego oraz do przejrzystości łańcucha dostaw,
 • rosnąca liczba podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw oraz przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności,
 • wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych i tradycyjnych rozwiązaniach IT – szczególnie dla małych producentów,
 • rosnąca liczba konkurencyjnych certyfikatów, związane z tym ryzyko nadużyć oraz wysoka podatność na oszustwa, korupcję i błędy.

Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu:

 • wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej w zakresie możliwości eksportowych poprzez umocnienie wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej,
 • ograniczenie kosztów działań inspekcyjnych oraz ograniczenie wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw,
 • ograniczenia przypadków fałszowania żywności,
 • spersonalizowana oferta produktowa dla konsumenta 4.0.
 • optymalizacja procesów zarządzania produkcją, m.in. poprzez możliwość dokonywania rejestracji zdarzeń (w stadzie, na polu), analizę rentowności produkcji oraz prowadzenie ewidencji zabiegów (pielęgnacyjnych, weterynaryjnych, nawożeń, itp.),
 • wzrost cen za surowce/produkty wytworzone w gospodarstwie poprzez osiągnięcie korzystnej pozycji negocjacyjnej i pozycji konkurencyjnej podmiotu w łańcuchu dostaw umożliwiającemu w prosty sposób identyfikowanie produktu,
 • wzrost efektywności procesu raportowania informacji o produkcji w gospodarstwie rolnym – oszczędność czasu przy wypełnianiu dokumentacji w niekompatybilnych bazach danych.

 

Interesariuszami projektu są uczestnicy łańcucha dostaw żywności, w tym zrzeszenia i związki sektora rolno-spożywczego, tj. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jednostki naukowo-badawcze reprezentują przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, a instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za proces nadzorowania bezpieczeństwa i jakości żywności - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Główny Inspektorat Weterynarii.

 

W celu usprawnienia prac na rzecz projektu Dyrektor Generalny KOWR Zarządzeniem NR 27/2021/Z, z późn. zm. powołał zespół projektowy:

 1. Zarządzenie nr 27/2021
 2. Zarządzenie nr 31/2021
 3. Zarządzenie nr 46/2021

Realizacja projektu podzielona jest na pięć etapów:

 • Etap I – opracowanie prototypu systemu w oparciu o warsztaty projektowe,
 • Etap II – pilotaż dla rynku ziemniaka,
 • Etap III – pilotaż dla rynku wołowiny,
 • Etap IV – pilotaż dla rynku wieprzowiny,
 • Etap V – opracowanie koncepcji systemu, na podstawie wyników etapów II-IV.

 

Stan realizacji projektu

 

Zrealizowane działania

KOWR wraz z Centrum GovTech Polska (od czerwca 2020 do lutego 2021) zrealizowali m.in.:

 • wideokonferencję, w której uczestniczyli przedstawiciele producentów rolnych, eksperci od marketingu, dostawcy technologii oraz przedstawiciele administracji,
 • 2 warsztaty dla uczestników łańcucha dostaw - pierwszy dla rynku wołowiny (produkcja zwierzęca), drugi dla rynku ziemniaka (produkcja roślinna) - określono potrzeby uczestników i wskazano słabości obecnie funkcjonujących systemów monitorowania produkcji żywności w Polsce,
 • warsztat dla dostawców technologii - przegląd dostępnych rozwiązań IT dedykowanych do budowy systemu śledzącego i agregującego dane - udział wzięło 19 uczestników, w tym wielu z Polski,
 • warsztat z instytucjami administracji publicznej, które są odpowiedzialne za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • warsztat wizja - opracowanie koncepcji realizacji projektu na podstawie zgłoszonych pomysłów oraz w oparciu o potrzeby odbiorców i możliwości technologiczne,
 • warsztat technologiczny - przegląd systemów IT użytkowanych w ww. instytucjach w celu określenia ich funkcjonalności,
 • warsztaty prototypowania - określenie zakresu systemu IT oraz niezbędnych danych, które powinny znaleźć się w cyfrowym systemie monitorowania przebiegu produkcji i dostaw żywności,
 • warsztat podsumowujący - omówiono konstrukcję, działanie i zakres informacyjny prototypu systemu oraz przedstawiono założenia organizacyjne, technologiczne i procesowe projektowanych działań pilotażowych na rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.
 • zawarto List intencyjny w sprawie realizacji projektu pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Głównym Inspektoratem Weterynarii, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

 

 

Harmonogram dalszych prac:

 

Osoba do kontaktu: Joanna Sych-Winiarek, Departament Innowacji KOWR, tel. 514 071 457, adres e-mail: joanna.sych-winiarek@kowr.gov.pl.