Biopłyny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Biopłyny

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biopłynów.

Za prowadzenie rejestru wytwórców biopłynów jest odpowiedzialny Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kto może starać się o wpis do rejestru wytwórców biopłynów?

Ustawa stanowi, że wytwórcą jest podmiot, który jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej.

O wpis do rejestru wytwórców może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów,
 2. dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej.

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców

Przedsiębiorca spełniający wymagania określone powyżej powinien złożyć w Centrali KOWR:

 1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów,

 2. Oświadczenie wytwórcy biopłynów o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

 3. Oświadczenie wytwórcy biopłynów o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii,

 4. dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej,

 

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru wytwórców, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru wytwórców

10 zł

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, albo na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biopłynów”.
W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku wytwórcy oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca dołącza oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub wytwórca jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku, gdy wytwórca zgłasza zawieszenie wykonywania działalności regulowanej lub zmianę danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska lub nazwy wytwórcy, adresu siedziby, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji.

 

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR w Warszawie,
 2. przesłać na adres KOWR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
 3. przekazać w formie elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl, albo
 4. przekazać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą KOWR (ePUAP).

 

Wpis do rejestru wytwórców biopłynów

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokonuje wpisu do rejestru wytwórców biopłynów w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR poprawnego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Po dokonaniu wpisu w rejestrze wytwórców, Dyrektor Generalny KOWR wyda z urzędu zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

 

Obowiązki wytwórcy po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy po uzyskaniu wpisu do przedmiotowego rejestru są zobowiązani do:

 1. wytwarzania biopłynów wyłącznie z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych;
 2. prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
  • ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do wytworzenia biopłynów,
  • ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
  • ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów;
 3. posiadania dokumentacji potwierdzającej datę:
  • wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub
  • wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
  • zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została wytworzona;
 4. przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR Sprawozdań kwartalnych wytwórcy sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, zawierających informacje, o których mowa w pkt 2, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału;
 5. informowania Dyrektora Generalnemu KOWR o:
  • zmianie danych zawartych w rejestrze,
  • zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

  - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 6. poddawania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez służby kontrolne KOWR.

 

Informacje dodatkowe

Od dnia 1 stycznia 2016 r. energia elektryczna wytworzona z biopłynów może być zaliczona na poczet realizacji krajowego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Zobacz: