Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

 


UWAGA PSZCZELARZE I ORGANIZACJE PSZCZELARSKIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że został wydłużony termin na składanie wniosków o refundację w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” w roku pszczelarskim 2022 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Wnioski o refundację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r.  Wydatki kwalifikujące się do refundacji w ramach ww. działań muszą być poniesione w okresie do dnia 31 lipca 2022 r., zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368. 

Wydłużenie terminu wymaga zawarcia aneksu do podpisanej z KOWR umowy.  W tej sytuacji należy wydrukować dwa egzemplarze stosownego wzoru aneksu (wzory aneksów zamieszczone poniżej) i uzupełnić wymagane dane. Po podpisaniu  obydwu egzemplarzy aneksu przez osoby reprezentujące podmiot uprawniony zgodnie z KRS, należy je przesłać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub dostarczyć osobiście, najpóźniej w dniu składania wniosku o płatność, nie później jednak niż do dnia 15 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr 103/2022 z dnia 27.07.2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 92/2021 Prezesa ARiMR z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2021-2022.

 

ANEKS_WYDŁUŻENIE TERMINU Zakup pszczół
ANEKS_WYDŁUŻENIE TERMINU Zakup sprzętu pszczelarskiego

 


Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedstawiły prawidłowe zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności pni pszczelich" w sezonie 2021/2022

Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedstawiły prawidłowe zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności pni pszczelich" w sezonie 2020/2021

 

PRODUCENCI MATEK, PAKIETÓW LUB ODKŁADÓW

Zmienił się katalog chorób - Badanie kliniczne wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji matek, pakietów lub odkładów powinno zostać wykonane w szczególności w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej.

 

Pomoc będzie udzielana na zakup pszczół pochodzących od producentów matek, pakietów lub odkładów pszczelich zamieszczonych na liście producentów publikowanej przez KOWR, od daty złożenia w KOWR (lub daty nadania przesyłki w placówce operatora publicznego) prawidłowego zaświadczenia weterynaryjnego o zdrowotności pni pszczelich, wystawionego przez lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Przykładowy szablon Zaświadczenia lekarza weterynarii

Wzór oferta sprzedaży matek pszczelich

Wzór oferta  sprzedaży odkładów_pakietów


Szczegółowe wymagania dla projektów oraz aktualne formularze (w zależności od rodzaju planowanego działania) zamieszczone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowanych na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr/ oraz udostępnionych na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

  • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
  • na stronie internetowej ARIMR www.gov.pl/web/arimr/   i KOWR www.kowr.gov.pl

Zobacz:

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” dostępne na stronie ARiMR pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020---2022  

Produkty pszczele