Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

Producencie i przedsiębiorco wyrabiający wino pamiętaj o złożeniu deklaracji

 

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2021/2022 są zobowiązani złożyć deklarację o:

1.    szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym (Załącznik nr 2);
https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal2.pdf
2.    ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym (Załącznik nr 1);
https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal1.pdf
3.    zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2021 r. (Załącznik nr 5);
https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal5.pdf
4.    ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego (Załącznik nr 6).
https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal6.pdf

 

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2021/2022.

 

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa


Uwaga, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi

 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji o zapasach win.

Każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, wyrobami winiarskimi wydane przez Marszałka Województwa, zobowiązany jest do złożenia w KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2021 r. (Załącznik Nr 17).

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal17.pdf

 

Deklaracja powinna zostać złożona osobiście w Centrali KOWR, poprzez ePUAP lub wysłana poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa


Wino

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r., poz. 1891).


Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.


Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.


Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:


• producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
• przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
• przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,


do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

 

Zobacz:


Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2020/2021) - Dane na dzień 29.07.2021 r.

Rok gospodarczy

Liczba producentów
(w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem
(w ha)

Zbiory winogron ogółem
(w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina
(w hl)

Sprzedaż
w danym roku gospodarczym (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

21

36,01

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d.

2010/2011

20

37,02

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,13

247,88

2011/2012

26

51,28

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,47

294,42

2012/2013

35

96,87

691,99

748,08

1 440,07

1 436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

1 561,04

1 593,12

3 154,16

3 131,20

1 021,33

957,62

1 978,95

802,82

2014/2015

76

134,35

2 233,21

2 285,08

4 518,29

4 499,89

1 315,08

1 422,02

2 737,10

1 524,07

2015/2016

103

194,24

3 640,79

4 477,35

8 118,14

8 093,36

2 380,09

2 755,26

5 135,35

2 124,82

2016/2017

150

221,23

4 769,19

6 125,45

10 894,64

10 849,97

3 119,56

3 874,26

6 993,82

2 990,63

2017/2018

201

331,38

3 346,74

4 681,55

8 028,29

7 976,20

2 211,31

2 995,82

5 207,13

3 963,66

2018/2019

230

394,84

7 302,24

11 443,56

18 745,80

18 210,33

4 968,95

7 781,53

12 750,48

6 374,40

2019/2020

294

475,35

8 543,57

13 084,68

21 628,25

21 150,82

5 831,39

8 529,95

14 361,34

7108,77

2020/2021

329

563,97

 7 264,46

14 677,93

21 950,19

21 729,24

 4 773,27

9 398,38

14 171,65

-