Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wina

 

W dniu 15 stycznia 2021 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 4.

 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:

·         zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 10,

·         zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 11,

·         produkcji  win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 12

 

Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:

·         zbiorach winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 15,

·         ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 16.

 

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/rozp_mrirw_poz1968_26092017.pdf                   

 

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

 

Wino
Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r., poz. 1891).


Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.


Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.


Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:


• producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
• przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
• przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,


do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

 

Zobacz:

 

Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2020/2021) - Dane na dzień 12.01.2021r.

Rok gospodarczy

Liczba   producentów  
(w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem
(w ha)

Powierzchnia,
z której dokonano zbioru winogron z 
przeznaczeniem do wyrobu wina 
(w ha)

         Zbiory winogron ogółem
(w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina  (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina (w hl)

Sprzedaż
w danym roku gospodarczym    (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

21

36,01

30,35

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d 

2010/2011

20

37,02

28,90

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,10

247,88

2011/2012

26

51,28

20,98

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,40

294,42

2012/2013

35

96,87

67,99

691,99

748,08

1 440,07

1 436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

84,07

1 561,04

1 593,12

3 154,16

3 131,20

1 021,33

957,62

1 979,28

802,82

2014/2015

76

134,35

130,97

2 233,21

2 285,08

4 518,29

4 499,89

1 315,08

1 422,02

2 737,10

1 524,07

2015/2016

103

194,24

161,50

 3 640,79

4 477,35

8 118,14

8 093,36

2 380,09

2 755,26

5 135,35

2 124,82

2016/2017

150

221,23

204,60

4 769,19

6 125,45

10 894,64

10 849,97

3 119,56

3 874,26

6 993,82

2 990,63

2017/2018

201

331,38

240,74 3 346,74 4 681,55 8 028,29 7 976,20 2 211,31 2 995,82 5 207,13

3 963,66

2018/2019 230 394,84 300,57 7 302,24 11 443,56 18 745,80 18 210,33 4 968,95 7 781,53 12 750,48 6 374,40
2019/2020 294 475,35 448,15 8 543,57 13 084,68 21 628,25 21 150,82 5 831,39 8 529,95 14 361,34 7 108,77
2020/2021 330 547,27 - - - - - - - - -