Interwencja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Interwencja

Akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania

 

Jednocześnie przypominamy, że na mocy art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 1 września 2018 r. uczestnicy poszczególnych mechanizmów są zobowiązani posługiwać się wyłącznie numerem EP.
Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 W przypadku pytań, prosimy o kontaktowanie się z osobami wyznaczonymi na poszczególnych mechanizmach pod numerami telefonów, umieszczonymi w sekcjach dotyczących mechanizmów.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych zadań realizuje działania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych. Są to:

  • handel zagraniczny,
  • rynek cukru,
  • rynek mięsa,
  • rynek mleka i przetworów mlecznych,
  • rynek wina,
  • rynek zbóż,
  • odnawialnych źródeł energii,
  • pomoc żywnościowa.

Interwencja publiczna, jako element siatki bezpieczeństwa, uruchamiana jest w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na danym rynku.