Receptury - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Receptury

Informacja o autoryzacji producentów i rejestrowaniu receptur dla przedsiębiorców non-aneks I

Pobierz:

Wniosek o autoryzację producenta do rejestrowania receptur w rejestrze KOWR (produkty przetworzone Non-Aneks I) (.pdf)

Wniosek o rejestrację receptury (.pdf)

Upoważnienie do korzystania z kodów/nazw receptur (.pdf)

Zasady przeliczania mlecznych produktów asymilowanych do produktów podstawowych (.pdf)

Zasady wypełniania wybranych pól wniosku o rejestrację receptury (.pdf)

 

ZMIANY SKŁADU ORAZ WYGASZANIE RECEPTUR

Producent każdorazowo w przypadku wszelkich zmian w procesie produkcji towaru przetworzonego, a w szczególności:

 • użytych składników,
 • proporcji składników,
 • masy towaru przetworzonego,

powinien niezwłocznie złożyć wniosek o rejestrację nowej receptury odpowiadającej nowym parametrom.

Dodatkowo producent powinien niezwłocznie poinformować KOWR o zamiarze unieważnienia receptury. Receptura ta zostanie wygaszona w Rejestrze Receptur KOWR

 

Ubieganie się o przyznanie refundacji wywozowych do towarów przetworzonych z grupy non-aneks I

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie refundacji wywozowych do towarów przetworzonych z grupy non-aneks I (jogurty aromatyzowane, czekolady, ciastka, lody itp.) muszą uzyskać autoryzację do rejestrowania receptur i zarejestrować recepturę. W tym celu należy złożyć w Centrali KOWR wniosek o autoryzację producenta do rejestrowania receptur i wniosek o rejestrację receptury.

Wzory formularzy wniosków zamieszczono w załączeniu do informacji.

Zasady regulujące obrót z zagranicą towarami przetworzonymi non-aneks I zawarte są w regulacjach UE, tj. rozporządzeniach Komisji (UE): nr 578/2010, nr 88/2007, nr 1488/2001, nr 1216/2009 oraz rozporządzeniach wprowadzających horyzontalne zasady administrowania mechanizmami handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (mechanizmami handlowymi Wspólnej Polityki Rolnej), tj. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 612/2009.

Towary przetworzone non-aneks I są to towary nie objęte Załącznikiem I do Traktatu Amsterdamskiego, np. jogurty aromatyzowane, ciastka, czekolada, lody, pieczywo cukiernicze, wódki czy środki wykańczalnicze na bazie substancji skrobiowych. Są one wymienione w załączniku II rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Do produkcji towarów non-aneks I wykorzystywane są podstawowe produkty rolne - surowce, np. zboże, ryż, cukier, mleko i produkty mleczne, jaja, określone w załączniku I rozporządzenia 578/2010. Zakres asortymentowy załączników I, II i III rozporządzenia nr 578/2010 określają odpowiednio załącznik I, załącznik II i załącznik III do niniejszej informacji.

Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie refundacji wywozowych do produktów rolnych wykorzystywanych w produkcji towarów przetworzonych. Składnikami tymi mogą być:

 • podstawowe produkty (surowce) rolne, zarówno nie poddane żadnym procesom przetwórczym (np. pszenica, jęczmień, kukurydza, żyto, owies, jaja, cukier biały), jak również poddane obróbce wstępnej (np. odtłuszczone i pełne mleko w proszku, masło, mielony i łuskany ryż); produkty te określa załącznik I rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010.
 • częściowo przetworzone produkty rolne (półprodukty) poddane obróbce pierwszego stopnia (np. śmietana, serwatka, mleko zagęszczane, ser biały, jogurt, skrobia ziemniaczana, mąki, grysiki, syropy glukozowe, maltodekstryny); są to tzw. produkty asymilowane, ponieważ ich zużycie musi zostać najpierw przeliczone (asymilowane) na określone produkty podstawowe; współczynniki przeliczeniowe produktów asymilowanych określa artykuł 3 oraz załączniki V i VII rozporządzenia Komisji UE) nr 578/2010; po przeliczeniu ilości produktu asymilowanego (wykorzystanego do produkcji towaru przetworzonego) na produkt podstawowy obliczone zostaje zużycie produktu podstawowego do wytworzenia towaru przetworzonego (np. 1 kg skrobi pszennej odpowiada 2 kg pszenicy zwyczajnej). Przeliczenia produktów asymilowanych na produkty podstawowe dokonuje KOWR.

Podstawą wyliczenia kwoty refundacji jest zużycie (waga) podstawowego bądź asymilowanego produktu rolnego w wywożonym towarze przetworzonym. Zużycie produktów podstawowych lub asymilowanych może być:

 • standardowo określone w produkcie o składzie surowcowym wyszczególnionym w załączniku III rozporządzenia Komisji UE) nr 578/2010; refundacje wypłacane są zgodnie z ustalonymi w tym załączniku stałymi ilościami produktów podstawowych (np. za 1 kg wywiezionego sorbitolu wypłacana jest refundacja do 2,42 kg kukurydzy);
 • nie określone – zmienne; dotyczy to surowców wykorzystywanych do produkcji towarów o złożonym składzie surowcowym (wyszczególnionym w załączniku II rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010); w tym przypadku refundacje wywozowe będą wypłacane do ilości składników podstawowych, określanych na podstawie:

- zarejestrowanego przez producentów „składu” towaru przetworzonego - tzw. receptury, której ważność wynosi 12 miesięcy; w recepturze określone zostaje faktyczne zużycie produktów podstawowych w procesie wytwarzania na 100 kg produktu finalnego netto (bez owijek, patyczków do lizaków); lub

- analizy chemicznej przeprowadzanej przez Krajową Administrację Skarbową na koszt eksportera (w przypadku, gdy nie zna on szczegółowego składu produktu); dotyczy to wyłącznie towarów wyszczególnionych w załączniku IV rozporządzenia Komisji (UE) ) nr 578/2010.

Zasady autoryzacji producentów i rejestracji receptur

W przypadku większości towarów przetworzonych non-aneks I (oprócz niektórych kodów CN określonych w załączniku III i wszystkich kodów CN wymienionych w załączniku IV rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010) warunkiem uzyskania refundacji wywozowej jest zarejestrowanie receptury wywożonego towaru.

Nie rejestruje się receptur dla towaru przetworzonego o kodzie CN objętym załącznikiem III rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 w przypadku, gdy ilości wszystkich jego składników podlegających refundacji określone są w tym załączniku jako stałe. Producent, który przy wywozie wnioskuje o refundację do produktów podstawowych zużytych do wytworzenia towarów z załącznika III zobowiązany jest prowadzić stałą ewidencję produkcji tych towarów z uwzględnieniem parametrów jakościowych. Dokumenty te poddawane są weryfikacji w ramach kontroli popłatnościowej.

W przypadku, gdy zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010, dla danego towaru przetworzonego Komisja przewidziała refundowanie zużycia określonej grupy produktów podstawowych, np. produktów mlecznych, w ilości zmiennej (symbol „X” w kolumnie 7 zał. II rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010) oraz innej grupy produktów podstawowych, np. zbóż w ilości stałej (symbol „III” w kolumnie 3 tego załącznika), producent zobowiązany jest zarejestrować recepturę danego towaru przetworzonego.

W przypadku kodów CN określonych w załączniku IV rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 skład możliwy jest do określenia na podstawie zarejestrowanej receptury jak i metodą analizy chemicznej. W przypadku braku zarejestrowanej receptury, refundacja do wywozu produktów przetworzonych w postaci towaru o kodzie CN objętym załącznikiem IV rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 wyliczana jest na podstawie analizy chemicznej wywożonego towaru przy użyciu odrębnych przeliczników. Analiza ta wykonywana jest przez Krajową Administrację Skarbową na koszt przedsiębiorcy wnioskującego o refundację.

Prawo do zarejestrowania receptury ma wyłącznie producent danego towaru przetworzonego. Proces rejestracji receptur przebiega w dwóch etapach:

 • autoryzacji producenta do rejestrowania receptur w rejestrze receptur KOWR oraz
 • właściwej rejestracji receptury.

Autoryzacja

Możliwość rejestrowania receptur mają producenci towarów non-aneks I, którzy uzyskali autoryzację.

Warunkiem uzyskania autoryzacji jest złożenie wniosku o autoryzację producenta do rejestrowania receptur towarów non-aneks I. W przypadku, gdy producent posiada kilka zakładów produkcyjnych, w których produkowane są towary non-aneks I, we wniosku podaje ich siedzibę oraz adresy. Złożony wniosek uważany jest za ważny tylko wówczas, gdy został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania producenta zgodnie z wpisem do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej. Gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych - jest odrzucany, a do producenta towarów przetworzonych non-aneks I wysyłana jest informacja o nie przyjęciu wniosku. W przypadku nie przyjęcia wniosku, producent ma możliwość złożenia kolejnego wniosku o autoryzację producenta do rejestrowania receptur w rejestrze receptur KOWR.

Wzór formularza wniosku jest dostępny na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Wypełniony i podpisany formularz można składać w Centrali KOWR każdego dnia roboczego poprzez:

 • osobiste doręczenie,
 • przesłanie pocztą,
 • przesłanie faksem.

Dane z wniosku o autoryzację zostaną potwierdzone w drodze kontroli autoryzacyjnej przeprowadzanej przez Krajową Administrację Skarbową w zakładzie produkcyjnym. Kontrola ta ma wykazać, że przedsiębiorca posiada warunki do produkcji towarów przetworzonych non-aneks I przeznaczonych na wywóz z refundacją.

Kontrola autoryzacyjna polega na sprawdzeniu prawidłowości oświadczeń złożonych przez przedsiębiorcę na wniosku o autoryzację dotyczących tego, że:

 • przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie produkcji towarów przetworzonych non-aneks I,
 • w zakładzie produkcyjnym:

- zapewniono warunki do oddzielnego przechowywania surowców wykorzystywanych do wytwarzania towarów przetworzonych wywożonych z refundacją lub zapewnione są warunki do prawidłowego lokalizowania i identyfikowania surowców w oparciu o dokumentacje handlową i produkcyjną (dane te będą weryfikowane podczas kontroli receptur)

 • w zakładzie produkcyjnym prowadzona jest stała ewidencja surowców (z wyszczególnieniem ich pochodzenia), półproduktów oraz gotowych towarów przetworzonych non-aneks I,
 • przedsiębiorca będzie archiwizował dokumentację handlową i produkcyjną w porządku chronologicznym w okresie przynajmniej pięciu lat od daty zarejestrowania receptury w KOWR (lub przedłużenia jej ważności).

KOWR udziela autoryzacji producentom towarów non-aneks I, dla każdego z zakładów produkcyjnych, dla których wyniki przeprowadzonej kontroli autoryzacyjnej są pozytywne, tzn., gdy producent spełnia wszystkie warunki autoryzacji.

Autoryzacja przyznawana jest producentom towarów przetworzonych non-aneks I dla danego zakładu produkcyjnego na okres dwóch lat od dnia udzielenia autoryzacji. Ważność autoryzacji wygasa, jeżeli w ciągu dwóch lat od daty przyznania autoryzacji, producent nie zarejestrował żadnej receptury towaru przetworzonego non-aneks I wytwarzanego w danym zakładzie produkcyjnym. Jeżeli w ciągu dwóch lat od daty przyznania autoryzacji, producent zarejestrował recepturę produktu wytwarzanego w danym zakładzie, ważność autoryzacji jest przedłużana o kolejne dwa lata.

Rejestracja receptur

W celu zarejestrowania receptury dla danego towaru przetworzonego producent towarów przetworzonych, posiadający autoryzację do rejestrowania receptur w rejestrze KOWR, powinien złożyć wniosek o rejestrację receptury na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej KOWR – www.kowr.gov.pl

Wypełniony i podpisany formularz wniosku może być składany każdego dnia roboczego tygodnia w Centrali KOWR poprzez:

 • osobiste doręczenie,
 • przesłanie pocztą.

W obydwu przypadkach wniosek o rejestrację receptury należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie z napisem: „DIR wniosek/receptura non-aneks I”.

Każdy wniosek o rejestrację receptury może dotyczyć tylko jednego towaru przetworzonego. Producent może złożyć dowolną liczbę wniosków o rejestrację receptur w dowolnym terminie w okresie ważności otrzymanej z KOWR autoryzacji do rejestrowania receptur w rejestrze KOWR

We wniosku o rejestrację receptury producent zobowiązany jest podać, m.in. kod nomenklatury scalonej, tj. 8 – znakowy kod CN i opis taryfowy gotowego towaru przetworzonego (na podstawie załącznika II rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010), nazwy handlowe towaru, miejsce i okres produkcji oraz informacje dotyczące produktów podstawowych i/lub asymilowanych, objętych systemem refundacji wywozowych, wykorzystywanych jako surowce w procesie produkcji. Informacje te winny zawierać 8 – znakowe kody CN i odpowiadające im opisy, ilość wykorzystaną do produkcji 100 kg netto towaru przetworzonego non-aneks I.

Nie jest to pełna receptura technologiczna.

Wskazówki wypełniania wybranych pól we wniosku o rejestrację receptury zamieszczone są na stronie internetowej KOWR www.KOWR.gov.pl.

Złożenie wniosku o rejestrację receptury równoważne jest złożeniu przez przedsiębiorcę deklaracji o udostępnieniu pełnej dokumentacji produkcyjnej i handlowej funkcjonariuszom i pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku, gdy składnikiem wywożonego towaru przetworzonego non-aneks I jest inny produkt przetworzony – produkt przejściowy, wtedy zaleca się uprzednio zarejestrować recepturę produktu przejściowego.

Receptura przejściowa jest to receptura, która może zawierać:

 • towary przetworzone z załącznika II lub III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 tzn. takie, które mogą być eksportowane z refundacją we własnej postaci

lub                                       

 • towary nie wymienione w załączniku II lub III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 ale zawierające składniki z załącznika I lub asymilowane produkty z Art. 3 i załącznika V do rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 tzn. takie, które nie mają uprawnień do refundacji we własnej postaci i dla których receptura zostaje zarejestrowana tylko w celu umożliwienia rejestracji innej receptury na towary z załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010 (np. polewa mleczna, dżem do herbatników). W przypadku rejestracji tej receptury przejściowej jako 8 - znakowy kod CN podaje się „77777777” i nie można wnioskować o uwzględnienie strat produkcyjnych. Przyznane kody tych receptur nie mogą być zadeklarowane we wniosku o wypłatę refundacji.

Przykładowo, jeżeli eksportuje się towar w formie mieszanki różnych herbatników lub czekoladek należy zarejestrować „opakowanie zmieszane” jako odrębną recepturę. Można otrzymać indywidualny kod receptury na każdy indywidualny towar w „opakowaniu zmieszanym” i używać każdej z tych indywidualnych receptur jako przejściowego składnika w recepturze na „opakowanie zmieszane”.

W przypadku, gdy wielkość „opakowań zmieszanych” jest różna i opakowania te zawierają różne proporcje indywidualnych towarów to należy dostarczyć osobne wnioski o rejestrację receptury na każdy rozmiar opakowania. Jeżeli tylko wielkość opakowania jest różna a proporcje indywidualnych towarów są te same to wystarczy tylko jeden kod receptury na „opakowanie zmieszane”, ale należy podać nazwy towarów indywidualnych.

W celu ustalenia ilości produktów podstawowych faktycznie wykorzystanych w produkcji towarów przetworzonych non-aneks I stosuje się zasady wyliczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 578/2010. Wszystkie produkty podstawowe, które uprawniają do refundacji, ale które zanikają w toku procesu produkcyjnego (np. w postaci pary lub dymu, lub w wyniku przemiany w pył lub popiół nie nadające się do wykorzystania) stanowią tzw. „stratę” całkowitą i kwalifikują się do refundacji w odniesieniu do wszystkich zużytych ilości.

W trakcie procesu wytwarzania mogą również powstać produkty lub towary zwane „pozostałościami” o składzie wyraźnie różnym od składu faktycznie wywożonych towarów, i które nie mogą być wprowadzone do obrotu. Ilości produktów podstawowych faktycznie zużytych wchodzących w skład pozostałości są uwzględniane przy przyznawaniu refundacji.

Ponadto wnioskując o zarejestrowanie receptury w rejestrze receptur KOWR producent może wnioskować o uwzględnienie w wypłacie refundacji maksymalnie 2% strat produkcyjnych (w składnikach objętych refundacją), które powstają w sposób nieuchronny i nieunikniony przy produkcji danego towaru przetworzonego non-aneks I. Oznacza to, że zadeklarowane we wniosku o rejestrację receptury ilości produktów podstawowych/asymilowanych (wyrażające w kg użycie tych produktów do wytworzenia 100 kg towaru przetworzonego, non-aneks I) mogą obejmować maksymalnie 2% strat produkcyjnych.

Do strat produkcyjnych zalicza się:

 • straty niehandlowe np. produkty pozostałe w rurach i rurociągach odprowadzone do ścieków, zanieczyszczone produkty znajdujące się na posadzce zakładu produkcyjnego.
 • produkty lub towary powstające przy produkcji towaru non-aneks I, które można zbyć odpłatnie lub nieodpłatnie, ale wyłącznie jako pasze dla zwierząt.

Nie można wliczać do strat produkcyjnych:

 • strat handlowych – produktów innych niż pasze dla zwierząt, które mają wartość handlową, np. połamane herbatniki, produkty sprzedawane w sklepie fabrycznym;
 • produktów ubocznych otrzymanych w wyniku procesu produkcyjnego, które mają skład lub cechy charakterystyczne różne od faktycznie wywożonych towarów i mogą być wprowadzone do obrotu np: przy produkcji sera nieuniknione jest powstanie serwatki, jako produktu ubocznego.

Próg 2% jest wyliczany proporcjonalnie do wagi zużytej suchej masy wszystkich zużytych surowców, po odjęciu ilości wykazanych jako strata całkowita, w odniesieniu do wagi suchej masy towarów faktycznie wywożonych, lub inną metodą obliczania właściwą dla warunków wytwarzania towarów.

Producent może wnioskować o wliczenie strat tylko wówczas, gdy posiada odpowiednią dokumentację produkcyjną potwierdzającą złożoną deklarację strat. Dane te będą weryfikowane podczas kontroli receptur.

W przypadku uzyskania produktów ubocznych, ilości produktów podstawowych/asymilowanych faktycznie zużytych przypisywane są odpowiednio do towaru wywożonego i do produktów ubocznych.

KOWR co miesiąc informuje producentów o recepturach wygasających w przyszłym miesiącu. Producent może złożyć wniosek o przedłużenie ważności receptury o kolejne 12 miesięcy. Wpisanie we wniosku o refundację kodu/nazwy nieważnej receptury skutkuje odrzuceniem wniosku o refundację.

W przypadku przedłużenia ważności receptury producent zobowiązany jest archiwizować dokumentacje produkcyjną w porządku chronologicznym, co najmniej w okresie pięciu lat następujących po roku, w którym dana receptura została przedłużona. Każde przedłużenie ważności receptury traktowane jest jako ponowne jej zarejestrowanie.

KOWR w rejestrze receptur rejestruje również receptury obce, zarejestrowane wcześniej w innych agencjach płatniczych lub w instytucjach innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Rejestracja obcych receptur ma miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorca ubiega się w KOWR o refundację do towarów przetworzonych non-aneks I na podstawie receptur zarejestrowanych w innych krajach członkowskich UE. Warunkiem zarejestrowania obcych receptur w rejestrze receptur KOWR jest otrzymanie potwierdzenia składu receptur oraz terminów ich ważności od organów, które dokonały pierwotnej rejestracji receptur.

Producent może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania z kodu zarejestrowanej w KOWR swojej receptury towaru przetworzonego non-aneks I. W tym celu producent powinien złożyć w KOWR upoważnienie na formularzu, który może uzyskać poprzez odbiór w KOWR (w DIR) lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej KOWR.

Jeżeli producent nie prześle upoważnienia na formularzu KOWR, lecz dostarczy wszystkie wymagane informacje, upoważnienie uznawane jest przez KOWR za ważne.

Po zweryfikowaniu upoważnienia do korzystania z kodów receptur KOWR upoważnia danego przedsiębiorcę do korzystania z wybranej/ych bądź wszystkich receptur danego producenta.

Kontrola weryfikacyjna receptur

W czasie ważności receptury jak i po jej wygaśnięciu KOWR może zlecać Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie kontroli receptury u producenta towarów przetworzonych non-aneks I. Jest to kontrola weryfikująca zgodność zarejestrowanej w KOWR receptury z recepturą stosowaną przez producenta w praktyce produkcyjnej.

Po wypłaceniu refundacji do danej receptury KOWR może również zlecić przeprowadzenie kontroli receptury u producenta.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają kontrolę pod kątem zgodności z informacjami zadeklarowanymi we wniosku o rejestrację receptury towaru przetworzonego tj.:

 • ustalają zgodność receptury z praktyką produkcyjną;
 • badają dokumentację produkcyjną rejestrującą przebieg i parametry procesu wytwarzania towaru przetworzonego non-aneks I objętego zarejestrowaną recepturą;
 • badają dokumentację handlową użytych surowców, ich pochodzenie i prawidłowość złożonych deklaracji uzupełniających,
 • sprawdzają wysokość deklarowanych strat zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 578/2010
 • stwierdzają, w przypadku występowania receptury przejściowej, czy jej wykorzystanie zostało zadeklarowane prawidłowo,
 • weryfikują prawidłowość podpisów złożonych na wniosku,
 • sprawdzają czy warunki udzielonej autoryzacji są zachowane,
 • oraz w przypadku gdy istnieje taka możliwość kontrolują proces produkcyjny towaru przetworzonego

Po dokonaniu kontroli pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązani są sporządzić i podpisać protokół z kontroli, który podpisywany jest także przez osobę uprawnioną do reprezentowania producenta.

W przypadku, gdy kontrola receptury u danego producenta wykaże nieprawidłowości, skontrolowana receptura producenta towarów przetworzonych non-aneks I zostaje unieważniona.

W przypadku, gdy kontrola receptury u danego producenta wykaże nieprawidłowości również autoryzacja przyznana producentowi na zakład/y produkcyjne, w którym/ych jest ona stosowana może zostać cofnięta. KOWR przesyła producentowi informację o ewentualnym cofnięciu autoryzacji. W przypadku, gdy producent będzie chciał ponownie zarejestrować receptury stosowane w zakładzie/ach, które utraciły autoryzację zobowiązany jest złożyć nowy wniosek o autoryzację.

Jeżeli wynik kontroli receptury u danego producenta jest pozytywny autoryzacja producenta zostaje utrzymana dla wszystkich zakładów produkcyjnych, w których dana receptura jest stosowana.


Pobierz:

PDF Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz