Makarony - zaświadczenia P2 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Makarony - zaświadczenia P2

Uwaga Eksporterzy makaronu do Stanów Zjednoczonych!

ZAŚWIADCZENIA P2

W przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych ciasta makaronowego o kodach CN 1902 11 00 i 1902 19, KOWR na wniosek przedsiębiorcy wydaje Zaświadczenie P2.

W celu otrzymania zaświadczenia P2 przedsiębiorca składa w Centrali KOWR - w formie pisemnej - wniosek o wydanie zaświadczenia P2, w którym zamieszcza następujące dane:

  • nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy (w tym nazwę państwa członkowskiego),
  • nazwę i pełny adres odbiorcy wywożonego makaronu,
  • symbole oznakowania opakowań, ilość i rodzaj opakowań, opis wywożonego towaru,
  • oznakowanie i numerację opakowań transportowych, ich rodzaj i liczbę,
  • masę brutto i netto wywożonego towaru w kg
  • kod CN wywożonego towaru.


KOWR nie pobiera zabezpieczenia dla wniosku o zaświadczenie P2.

Zaświadczenia P2 wydawane są przez KOWR następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. KOWR wystawia zaświadczenie P2 w oryginale i trzech kopiach. Przedsiębiorca otrzymuje oryginał oraz kopię nr 1 i 2 zaświadczenia P2. KOWR zatrzymuje kopię nr 3 zaświadczenia P2.

W momencie dokonania zgłoszenia wywozowego w urzędzie celnym, przedsiębiorca przedstawia oryginał oraz kopie nr 1 i 2 zaświadczenia P2 wraz z deklaracją wywozową SAD. W przypadku wnioskowania o refundację wywozową przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto do złożenia wniosku o refundację wywozową.

Przy wwozie towarów do kraju docelowego przedsiębiorca przedstawia służbom celnym Stanów Zjednoczonych kopię nr 1 zaświadczenia P2.

W celu uzyskania refundacji przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do KOWR potwierdzony przez Krajową Administrację Skarbową oryginał zaświadczenia P2. Wniosek o refundację przekazuje do KOWR Krajowa Administracja Skarbowa.

Obecnie stawki refundacji dla zbóż zawartych w makaronach eksportowanych do Stanów Zjednoczonych wynoszą – 0, refundacje zatem nie są wypłacane.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2007.


Pobierz:

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) NR 88/2007 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 (.pdf)

 

Uwaga!

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czynność urzędowa wydania zaświadczenia P2 objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zasady uiszczania opłaty skarbowej określono w Art. 12 ww. Ustawy. Wnioskujący jest zobowiązany przedstawić w KOWR dowód dokonania wpłaty należnej kwoty opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, Al. Solidarności 90,  01-003 Warszawa albo na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

z adnotacją:

„Opłata skarbowa za udzielenie zaświadczenia P2 – data wniosku”