Towary przetworzone non-aneks I - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Towary przetworzone non-aneks I

Uwaga Przedsiębiorcy!

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 599/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 578/2010 w odniesieniu do kwot nieobjętych świadectwami refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz powiadamiania przez państwa członkowskie o niektórych powiązanych danych

 

Handel zagraniczny – towary przetworzone non-aneks I

 Bazowymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę funkcjonowania mechanizmu non-aneks I są:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji.

Pobierz:  PDF Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych.

 

Uwaga Przedsiębiorcy!

Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. zostały zniesione stawki refundacji do niektórych produktów sektora mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

Oznacza to, że od dnia 20 listopada 2009 r. produkty te wywożone w postaci towarów non-aneks I nie podlegają refundacjom wywozowym z wyjątkiem wnioskowania o refundacje w ramach świadectw refundacji o stawce ustalonej
z góry.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2009 z dnia 19 listopada 2009r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

 

Uwaga Przedsiębiorcy!

Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2008 z dnia 25 września 2008 r. zostały zniesione stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

Oznacza to, że od dnia 26 września 2008 r. produkty te wywożone w postaci towarów non-aneks I nie podlegają refundacjom wywozowym z wyjątkiem wnioskowania o refundacje w ramach świadectw refundacji o stawce ustalonej z góry.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2008 z dnia 25 września 2008r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu.

 

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca funkcjonowania zezwoleń zwalniających eksportera z obowiązku dostarczenia dowodu wprowadzenia towaru do obrotu w kraju trzecim przy wywozie z refundacją towarów przetworzonych non-aneks I

PROCEDURY WYWOZOWE BEZ ZEZWOLENIA

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych przedsiębiorca ubiegający się o refundacje wywozowe o zróżnicowanej stawce refundacji zobowiązany jest udowodnić (w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia wywozowego) dopuszczenie eksportowanego towaru do obrotu w kraju trzecim oraz przedstawić dokument przewozowy obejmujący trasę wysyłki. Podstawowym dokumentem przedstawianym w agencjach płatniczych w celu udokumentowania wprowadzenia towaru do obrotu w kraju trzecim jest przywozowy dokument celny kraju trzeciego lub świadectwo rozładunku i przywozu sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VIII rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską, agencja płatnicza może dokonać wypłaty refundacji o stawce zróżnicowanej po skompletowaniu akt sprawy zawierających w szczególności:

 • wniosek o refundację ,
 • poświadczenie  wyprowadzenia towarów poza obszar celny UE pozyskane w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny,
 • dokument przewozowy (transportowy), oraz
 • dowód dokonania przywozowych formalności celnych.

Art. 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 umożliwia Państwom Członkowskim zwolnienie eksporterów z obowiązku przedstawiania dowodu dokonania przywozowych formalności celnych w przypadku zgłoszenia wywozowego uprawniającego do refundacji, której zróżnicowana część jest mniejsza lub równa:

 1. a) 2 400 EUR, w przypadku gdy kraje trzecie lub terytorium miejsca przeznaczenia są wymienione w załączniku XIV rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009
 2. b) 12 000 EUR, w przypadku, gdy kraje trzecie lub terytorium miejsca przeznaczenia nie są wymienione w załączniku XIV rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009

Za zróżnicowaną część refundacji uważa się różnicę pomiędzy kwotą refundacji należnej za wprowadzenie danej wysyłki do kraju trzeciego wskazanego w polu 17 wniosku o refundację WPR 1 a kwotą refundacji należnej za wyprowadzenie danej wysyłki z obszaru celnego Wspólnoty, wyliczonej przy użyciu najniższej stawki refundacji dla danego produktu podstawowego.

W przypadku podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w realizacji operacji wywozowej, pomimo zaklasyfikowania zróżnicowanej części refundacji do progów przewidzianych w art. 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009, może wymagać od przedsiębiorcy przedstawienia dowodu dokonania przywozowych formalności celnych.

Wykaz miejsc przeznaczenia wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Ceuta i Melilla, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Gruzja, Gibraltar, Helgoland, Islandia, Lichtenstein, Mołdawia, Maroko, Norwegia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Państwo Watykańskie

UWAGA! Prowadzone statystyki wskazują, że dotychczas przedsiębiorcy ubiegający się o refundację wywozową, nie wnioskowali w ramach jednego zgłoszenia wywozowego o refundację, której zróżnicowana część przekroczyłaby wysokość kwoty wskazanej w punkcie a) lub b) art. 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009. W związku z tym, że tylko w bardzo nielicznych przypadkach uzasadnione będzie ubieganie się przez przedsiębiorców o wydanie (na mocy art. 50 rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010) formalnego Zezwolenia zwalniającego z obowiązku dostarczenia dowodu przywozu, zaś większość przedsiębiorców może zostać zwolniona z tego obowiązku na mocy art. 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

DOC Wzór wniosku o zezwolenie – wariant A

DOC Wzór wniosku o zezwolenie – wariant B

 

Zasady wnioskowania o refundację wywozową

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania  z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 469), od dnia 1 maja 2010 r. obowiązują zmodyfikowane zasady wnioskowania o refundację wywozową.

Pobierz: PDF Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27.04.2010r.

Zasady wypełniania wniosku o refundację WPR1 określono w załączniku 2 ww. rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę na sposób wypełniania pola 44 „Informacje dodatkowe” oraz C49 „Deklaracje uzupełniające”.

Pobierz: PDF INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA WNIOSKU O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w załączniku 2 rozporządzenia w polu 44 należy umieszczać informacje wymagane – słownie, oraz informacje wymagane przez organ celny – w formie skrótów określonych w Instrukcji wypełniania dokumentu SAD. Jest ona dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Informacja dotycząca zmiany wymogów dla cukru wywożonego z refundacją od dnia 1 lipca 2006r.

W związku z wejściem w życie w dn. 1 lipca 2006r rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. L 58 z dn. 28.02.2006) zmianie uległy wymogi kwalifikowania wysyłek cukru do wypłaty refundacji wywozowych. Obowiązujące obecnie nowe przepisy nie wprowadzają wymogów uzależniających przyznanie refundacji do wywozu produktów tego sektora od ich pochodzenia Wspólnotowego.

Cukier objęty procedurą celną wywozu z wnioskiem o refundację spełniać musi horyzontalne wymogi określone w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. L 102 z dn. 17.04.1999, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. zapisami horyzontalnymi refundacje przyznaje się tylko do produktów, które:

 • są pochodzenia wspólnotowego i znajdują się w swobodnym obrocie we Wspólnocie, lub
 • znajdują się w swobodnym obrocie we Wspólnocie, lub
 • znajdują się w swobodnym obrocie we Wspólnocie, przy czym refundacja jest ograniczona do opłaty przywozowej pobranej przed zwolnieniem do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Oznacza to, że wypłata refundacji nie jest możliwa do produktów nie posiadających statusu towaru będącego w swobodnym obrocie na terenie Wspólnoty, np. towarów objętych procedurami celnymi zawieszającymi.

Przedstawione powyżej wymogi obowiązują w wywozie produktów sektora cukru zrealizowanym na podstawie zgłoszeń wywozowych przyjętych przez organ celny od dnia 1 lipca 2006r.

Nowe zasady dotyczą także cukru wywożonego do krajów trzecich w postaci przetworów owocowych i warzywnych na mocy rozporządzenia Komisji nr 2315/95 z dnia 29 września 1995r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do niektórych cukrów objętych wspólną organizacją rynku cukru, używanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych (Dz. Urz. L 233 z dn. 30.09.1995, z późn. zm.) jak również cukru wywożonego w postaci towarów przetworzonych Non-Aneks I na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (Dz. Urz. L 172 z 5.7.2005 z późn. zm.)

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o nowych zasadach obiegu świadectw refundacji wydawanych w ramach mechanizmu Handel zagraniczny towarami przetworzonymi non-aneks I

Zasady te dotyczą świadectw refundacji, których wykorzystanie możliwe będzie po dniu 30 września 2006r.

Zasady obiegu świadectw refundacji wydawanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji:

Przedsiębiorca wnioskujący o wydanie świadectwa refundacji zobowiązany jest określić czy świadectwo będzie ważne na terenie całej Unii Europejskiej czy też zamierza on zgłaszać towary non-aneks I do procedury celnej wywozu (z wnioskiem o refundację) jedynie na terenie Polski. Zgodnie z art. 24 ust. 2 jeżeli wnioskodawca zamierza dokonywać wywozu jedynie z terenu Państwa Członkowskiego, które wydało świadectwo, instytucja wydająca może zaniechać „fizycznego” wystawienia świadectwa na formularzu, informując jedynie przedsiębiorcę o numerze świadectwa refundacji oraz o przydzielonej na podstawie tego świadectwa kwocie refundacji. W przypadku zaś, gdy przedsiębiorca wnioskował o świadectwo ważne na terenie całej Unii Europejskiej, właściwa instytucja zobowiązana jest „fizycznie” wydać przedsiębiorcy świadectwo refundacji na obowiązującym formularzu.

KOWR w Polsce wydaje przedsiębiorcom świadectwa refundacji „fizycznie” na formularzu zawsze - bez względu na to, czy wykorzystanie świadectwa jest możliwe jedynie w Polsce czy też na obszarze całej Unii Europejskiej.

W myśl art. 32 ust. 1, 2 i 3 każdy eksporter składający wniosek o wypłatę refundacji zobowiązany jest przedstawić Agencji Płatniczej odpowiednie świadectwo refundacji. Agencja Płatnicza odznacza kwotę wynikającą z wniosku o refundację na świadectwie refundacji w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku o refundację. Po przypisaniu właściwej kwoty, świadectwo zostaje zwrócone posiadaczowi lub na jego życzenie przechowywane jest przez Agencję Płatniczą.

W związku z powyższym

1. Każdy eksporter, który rozpoczyna dokonywanie wywozu z terenu Polski powołując się na określone świadectwo (bez względu na to czy świadectwo jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej czy jedynie na terenie Polski) zobowiązany jest do pilnego zwrócenia świadectwa do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie;

2. do świadectwa należy dołączyć pismo przewodnie zawierające dyspozycję dla KOWR do zatrzymania świadectwa refundacji;

3. w sytuacji, gdy świadectwo refundacji nie zostanie wykorzystane w całości, a eksporter chciałby skorzystać zgodnie z art. 45 z redukcji przepadku zabezpieczenia, zobowiązany jest wówczas do złożenia w KOWR w terminach przewidzianych w art. 45 pismo informujące o zwrocie niewykorzystanej części świadectwa refundacji.

W piśmie tym należy podać:

 • nr świadectwa refundacji oraz datę jego wydania
 • niewykorzystaną kwotę refundacji w EUR
 • wykaz wniosków o refundację złożonych w ramach tego świadectwa.

W przypadku, gdy świadectwo jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej przedsiębiorca zgłaszając towar do wywozu z refundacją na terenie innego Państwa Członkowskiego ma prawo do zarejestrowania otrzymanego świadectwa w Agencji Płatniczej innego Państwa Członkowskiego. W sytuacji, gdy świadectwo było wydane w Polsce, przedsiębiorca zwraca się na piśmie do KOWR o ponowne wydanie świadectwa refundacji w celu zarejestrowania go w Agencji Płatniczej innego Państwa Członkowskiego. KOWR odznacza wówczas na świadectwie kwotę refundacji wykorzystaną w Polsce i przekazuje świadectwo przedsiębiorcy. Możliwe jest też zastosowanie w takiej sytuacji rozwiązania polegającego na zwróceniu się do KOWR o wydanie wyciągu ze świadectwa refundacji.

W myśl art. 31 ust. 2 w celu zwolnienia zabezpieczenia, świadectwo/wyciąg powinno być zwrócone do końca dziewiątego miesiąca po wygaśnięciu okresu ważności świadectwa refundacji.

Niniejsze zasady dotyczą świadectw refundacji, których wykorzystanie możliwe jest po dniu 30 września 2006r.

 

Wyłączone zostało stosowanie refundacji wywozowych przy wywozie towarów przetworzonych non-aneks I do Szwajcarii (poza towarami nieobjętymi umową UE - Szwajcaria)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią dotycząca wymiany handlowej towarami uzyskanymi z przetworzenia produktów rolnych:

Podpisana w 2004 r. Umowa między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią zmienia Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Szwajcarią z dnia 22 lipca 1972 roku. Umowa ta zastąpi zarówno Załącznik I Umowy z 1972 r. (w drodze nowego Załącznika I będącego częścią nowej Umowy) jak również Protokół Nr 2 Umowy z 1972 r. (który zostanie zastąpiony nowym Protokółem Nr 2 wchodzącym w skład nowej Umowy jako Załącznik II).

Umowa wprowadza m.in. następujące zmiany w zasadach wymiany handlowej UE-Szwajcaria:

 • zniesienie refundacji do produktów rolnych wywożonych z UE do Szwajcarii w postaci towarów przetworzonych,
 • znaczne obniżenie poziomu refundacji przy wywozie towarów przetworzonych ze Szwajcarii do UE,
 • obniżenie (w zależności od składu towarów) opłat celnych i zmianę zasad ich naliczania przy przywozie towarów przetworzonych z UE do Szwajcarii.

Uwaga: Wyjątek stanowią towary przetworzone, o których mowa w artykule 2(i) Porozumienia (tj. m.in. towary z pozycji 3505). W załączeniu umieszczono pełną listę towarów non-aneks I nie będących przedmiotem Umowy. W przypadku wywozu po 01 lutego 2005r. towarów objętych poniższym zestawieniem, nadal stosowane są refundacje wywozowe do produktów podstawowych w zakresie przewidzianym w Załączniku B rozporządzenia KE nr 1520/2000.

DOC Zobacz listę towarów nie objętych Umową UE- Szwajcaria

Ww. Umowa weszła w życie dn. 01 lutego 2005r. Jednakże, z uwagi na konieczność wydania przez Komisję Europejską rozporządzeń określających niezbędne działania administracyjne związane z postępowaniem z wydanymi świadectwami refundacji, faktyczne wdrożenie wspomnianych ustaleń nastąpi w terminie późniejszym.

Informacje dla podmiotów posiadających świadectwa refundacji, eksportujących towary przetworzone non-aneks I do Szwajcarii zostaną zamieszczone na stronie internetowej KOWR w części „Interwencja - Handel zagraniczny” po uzyskaniu szczegółowych zaleceń z Komisji Europejskiej.

Zobacz:
PDF Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (2005/45/WE)


PDF Umowa Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją

 

Kontyngenty taryfowe

Kontyngenty taryfowe ustanowione na rok 2008 i na lata następne na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów:

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93.

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93.

 

Informacje na temat klasyfikacji niektórych towarów non-aneks I w nomenklaturze scalonej

Uwaga eksporterzy produktów przetworzonych non-aneks I objętych kodem CN 2202 90 91 oraz z grupy 0403.

Od dnia 12 marca 2007r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) Nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej. Rozporządzenie to reguluje prawidłową klasyfikację towarów objętych kodem CN 2202 90 91 oraz z grupy 0403.

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) NR 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej.

Uwaga eksporterzy produktów przetworzonych non-aneks I objętych kodami CN 1704 90 99, 1806 90 19 oraz z grupy 1905.

Od dnia 31 lipca 2006r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej. Rozporządzenie to reguluje prawidłową klasyfikację niektórych towarów non-aneks I do kodu CN 1704 90 99 lub 1806 90 19.

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1049/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej.

 

Informacja na temat aktów prawnych UE

Zamieszczone na tej stronie materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://europa.eu/