Wspólna Taryfa Celna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wspólna Taryfa Celna

Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku

PDF Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

PDF Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 948/2009 z dnia 30 września 2009 r.zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Wspólna Taryfa Celna obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (.pdf)


Unijnny Kodeks Celny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s.1) (.pdf)


Wiążąca Informacja Taryfowa

Na podmiocie gospodarczym dokonującym obrotu towarowego z krajem trzecim ciąży obowiązek wskazania właściwego kodu taryfowego dla towaru zgłaszanego do procedury celnej.

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest decyzją organu celnego, która zapewnia prawidłowość klasyfikacji towaru do określonego kodu nomenklatury: HS, CN, TARIC bądź ERN. WIT wiąże organy celne wobec osoby, której wydano tę decyzję WIT, jak również wobec towaru, który był przedmiotem tej decyzji. Decyzje WIT są ważne przez 3 lata od daty ich wydania.

Zasady ubiegania się o wiążącą informację towarową określone są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, pod adresem:  

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/informacje-podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-taryfowa

Podstawa  prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (art. 33 i 34)
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. (art. od 16 do 23)
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. (art. od 19 do 23)
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (załącznik nr 2 i nr 3)