Refundacje wywozowe - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Refundacje wywozowe

Zgodnie z art. 196 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671), refundacje wywozowe mogą być ustalone dla poniższych sektorów:

  • zbóż;
  • ryżu;
  • cukru, w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I część III lit. b)–d) i g);
  • wołowiny i cielęciny;
  • mleka i przetworów mlecznych;
  • wieprzowiny;
  • jaj;
  • mięsa drobiowego.
  • produkty z sektorów: zbóż, ryżu, cukru, mleka i przetworów mlecznych, jaj wywożone w postaci towarów przetworzonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009(1) oraz w formie produktów zawierających cukier wymienionych w załączniku I część X lit. b) do rozporządzenia 1308/2013.

Obecnie decyzjami Komisji Europejskiej refundacje wywozowe dla wymienionych sektorów ustalone zostały na poziomie zerowym.

Aktualne rozporządzenia ustalające stawki refundacji dla wszystkich sektorów dla których przysługiwała refundacja wywozowa na poziomie zerowym znajdują się w zakładce Stawki refundacji wywozowych.