Wywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów

Uwaga Przedsiębiorcy!

 

W związku z uchyleniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 114 z 26.04.2008 r., str. 3 – 56 ze zm.) oraz wejściem w życie rozporządzeń:

 1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania
  i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (
  U. L 206 z 30.7.2016, str. 1—14);
 1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz
  i wywóz (
  U. L 206 z 30.7.2016, str. 44—70),

od dnia 6 listopada 2016 r. pozwolenia na przywóz i wywóz produktów zbożowych nie będą już wymagane.

 

Niemniej rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. stosuje się nadal w odniesieniu do pozwoleń wydanych na jego podstawie.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.:

 1. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na obowiązujący okres ważności ani na kwotę zabezpieczenia wniesionego w odniesieniu do pozwoleń, których ważność nie wygasła z dniem 6 listopada 2016 r.
 1. Na wniosek tytularnego posiadacza zabezpieczenie wniesione w odniesieniu do pozwolenia zostaje zwolnione, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • a) w dniu, o którym mowa w ust. 1, pozwolenie to było wciąż ważne;
 • b) pozwolenie nie jest już wymagane dla odnośnych produktów od dnia, o którym mowa w ust. 1;
 • c) w dniu, o którym mowa w ust. 1, pozwolenie było wykorzystane jedynie częściowo lub wcale.

 

Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.


 DOC Wywóz z refundacją (.docx)