Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

Uwaga przedsiębiorcy


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1401 z dnia 25 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych.

Rozporządzenie wykonawczeKomisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991.

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania.


Przywóz w ramach kontyngentów

 Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno - spożywczych w ramach systemu pozwoleń.
Nowe akty prawne Unii Europejskiej  rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2020/760 z dnia17 grudnia 2019 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpią dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.
Najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach obowiązujących na rynku zbóż:
1. Kontyngent nr 09.4126 na przywóz jęczmienia został przeniesiony na granicę i będzie administrowany przez Służby Celno-Skarbowe na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.
2. Wnioski o pozwolenia na przywóz na pierwszy podokres roku kontyngentowego 2021 r.  należy składać w okresie od 23 do 30 listopada 2020 r. do godz. 13:00 ostatniego dnia wyznaczonego na składanie wniosków.
3. Składając pierwszy wniosek na dany rok kontyngentowy należy przedłożyć dowód handlu potwierdzający przywóz / wywóz co najmniej 25 ton produktów objętych częścią I załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w każdym z dwóch dwunastomiesięcznych okresów kończących się na 2 miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku na dany okres obowiązywanie kontyngentu taryfowego.
4. Rok kontyngentowy dla kontyngentu o nr 09.4125 (przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka ze krajów trzecich za wyjątkiem USA i Kanady) został podzielony na 2 podokresy:
• I podokres trwający od 1 stycznia do 30 czerwca,
• II podokres trwający od 1 lipca do 31 grudnia.
5. W przypadku wniosków składanych w listopadzie br. na nowy rok kontyngentowy 2021 r., pozwolenia będą ważne od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Wyjątek stanowią kontyngenty o numerach 09.4125 i 09.4131, w przypadku których rok kontyngentowy został podzielony na dwa podokresy – pozwolenia będą ważne od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. w przypadku I podokresu i od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
6. Termin na zwrot pozwoleń wydanych na podstawie nowych aktów prawnych będzie wynosił 60 dni od daty wygaśnięcia ważności pozwolenia.

 

DOCKontyngenty taryfowe na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka z USA oraz innych krajów trzecich z wyjątkiem  USA, Kanady i Zjednoczonego Królestwa (doc)

DOCKontyngenty taryfowe na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka  z Kanady. (doc)

DOCKontyngenty na przywóz kukurydzy ze wszystkich krajów trzecich z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa (doc)

DOCKontyngenty taryfowe na przywóz zbóż z Ukrainy. (doc)

 


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, zmianie ulegają ilości dostępne w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne –  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r.


Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1221 z dnia 26 sierpnia 2020 r., z dniem 27 sierpnia 2020 r. przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy, sorga zostały ustalone na poziomie 0,00 EUR/tonę.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1221 z dnia 26 sierpnia 2020 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 27 sierpnia 2020 r.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia  2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/724 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki


Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.


 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1566 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu.


 ROZPORZĄDZENIE  KOMISJI (UE) NR  642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1566 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu


PDFRozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/337 z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2007 w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy


PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (.pdf)