Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1401 z dnia 25 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/760 z dnia  7 maja 2021 r.zmieniające  rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991...pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania.


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, zmianie ulegają ilości dostępne w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r.


Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno - spożywczych w ramach systemu pozwoleń.

Nowe akty prawne Unii Europejskiej rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r.  oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpią dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.

Najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach obowiązujących na rynku ryżu:

  1. Kontyngenty przeniesione na granicę, które będą administrowane przez Służby Celno-Skarbowe na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”:
  • Nr porządkowy 09.4152 (Gujana),
  • Nr porządkowy 09.4517 (Bangladesz),
  • Nr porządkowy 09.4079 (wszystkie kraje trzecie).
  1. Wnioski o pozwolenia na przywóz na pierwszy podokres roku kontyngentowego 2021 r.  należy składać w okresie od 23 do 30 listopada 2020 r. do godz. 13:00 ostatniego dnia wyznaczonego na składanie wniosków.
  2. Składając pierwszy wniosek na dany rok kontyngentowy należy przedłożyć dowód handlu potwierdzający przywóz / wywóz co najmniej 25 ton produktów objętych częścią II załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w każdym z dwóch dwunastomiesięcznych okresów kończących się na 2 miesiące przed możliwością złożenia pierwszego wniosku na dany okres obowiązywanie kontyngentu taryfowego.
  3. W przypadku wniosków składanych w listopadzie br. na pierwszy podokres roku kontyngentowego 2021 r., pozwolenia będą ważne od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca następującego po zakończeniu tego podokresu. W przypadku kontyngentów o numerach 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4153, 09.4154, 09.4166 termin ważności pozwoleń upłynie w dniu 31 lipca 2021 r. W przypadku kontyngentów o numerach 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 termin ważności pozwoleń upłynie w dniu 30.04.2021 r.
  4. Termin na zwrot pozwoleń wydanych na podstawie nowych aktów prawnych będzie wynosił 60 dni od daty wygaśnięcia ważności pozwolenia.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/991 z dnia 13 maja 2020 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzącego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i ustalające administrowanie tymi kontyngentami


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystapieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporzadzenie Rady (WE) nr 32/2000


Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/67 wprowadzającym środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy od dnia 17 stycznia 2019 roku wprowadza się ponownie cła na przywóz ryżu siewnego  indyjskiego pochodzącego  z Kambodży i Mjanmy/Birmy i objętego obecnie kodami CN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67, 1006 30 98.
Mające zastosowanie cło wyrażone w EUR za tonę produktu objętego kodami CN podanymi powyżej wynosi, 175 w pierwszym roku, 150 w drugim roku i 125 w trzecim roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019-67 z dnia 16 stycznia 2019 r. wprowadzajce środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzego z Kambodży i Mjanmy/Birmy.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/724 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 


Zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie środków ochronnych dotyczącego przywozu ryżu indica pochodzącego z Kambodży i Mjanmy. .pdf


Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


 

 Przywóz bez preferencji

DOC Pozwolenia wymagane są dla ilości powyżej 1000 kg


Przywóz preferencyjny

DOC Przywóz preferencyjny ryżu Basmati w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

Przywóz w ramach kontyngentów

Przywóz ryżu bielonego po zerowej stawce celnej w ramach kontyngentów 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 4166; (doc)
           

Przywóz ryżu bielonego po zerowej stawce celnej w ramach kontyngentów 09,4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130; (doc)
             

Przywóz ryżu bielonego po zerowej stawce celnej ramach kontyngentu 09.4138; (doc)
               

Przywóz ryżu łamanego w  ramach kontyngentów 09.4149, 09.4150,09.4153, 09.4154. (doc)
               

Przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu  09.4168.(doc)

         

Przywóz ryżu łuskanego w ramach kontyngentu 09.4148. (doc)
               

Przywóz ryżu w ramach kontyngentów z Wietnamu. (doc)