Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

UKŁAD O STOWARZYSZENIU między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r.  zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania.


Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno-spożywczych w ramach systemu pozwoleń.
Nowe akty prawne Unii Europejskiej rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpiły dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystapieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniajace rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 

 Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603


PDF ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (.pdf)

W ramach przywozu przetworów owocowych i warzywnych systemem pozwoleń objęty jest wyłącznie przywóz grzybów zakonserwowanych w ramach kontyngentu.

Pobierz:

DOC Kontyngenty na przywóz grzybów zakonserwowanych z Chin oraz  pozostałych krajów trzecich z wyjątkiem Chin i Zjednoczonego Królestwa. (.doc)