Wywóz produktów na rynku mleka i przetworów mlecznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów na rynku mleka i przetworów mlecznych

Uwaga Przedsiębiorcy

 

Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.

 

Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html


 

1. Wywóz bez refundacji (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761)

pozwolenia na wywóz są wymagane w przypadku wywozu serów do Kanady w ramach kontyngentu, o którym mowa w Porozumieniu zawartym między Wspólnotą Europejską a Kanadą zatwierdzonym decyzją 95/591/WE.

a) DOC wywóz serów objętych kodem CN 0406 do Kanady

2. DOC Kontyngent na wywóz SERA do Stanów Zjednoczonych Ameryki - Rozporządzenie Wykonawcze Komosji (UE) 2020/761.docx

3. DOC Wywóz o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji
Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 listopada 2009 r. Komisja Europejska ustala stawki refundacji dla produktów mlecznych w wysokości 0,00 EURO/ 100 kg.

4.DOC Wywóz mleka i przetworów mleczarskich do Republiki Dominikańskiej (Rozporządzenie KE nr 2020/761)

5. Informacje dodatkowe

Pozwolenie na wywóz mleka i przetworów mlecznych o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji uprawnia do wywozu produktu o 12-cyfrowym kodzie różniącym się od kodu podanego w polu 16 pozwolenia, jeżeli:

- obu produktom udzielana jest taka sama kwota refundacji oraz oba produkty należą do tej samej kategorii produktów określonej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009.

DOC Kategorie produktów określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1187/2009;

- oba produkty należą do tej samej grupy produktów określonej w załączniku II do w/w rozp.

DOC Grupy produktów określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1187/2009.

Przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie może dokonać przeniesienia praw wynikających z pozwolenia na innego przedsiębiorcę.

Nie ma możliwości przeniesienia praw wynikających z pozwolenia w ramach kontyngentów do Republiki Dominikany oraz w przypadku wywozu serów do Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

6. DOC Zasady stosowania refundacji wywozowych