Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 

Na rynku lnu i konopi obowiązują następujące rozporządzenia:

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich (.pdf)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 (.pdf)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (.pdf)

PDF Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich (.pdf)

PDF Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi (.pdf)


Pobierz:

DOC Zasady ubiegania się o pozwolenie na przywóz na rynku konopi (.doc)