Wywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów

Uwaga Przedsiębiorcy

 

Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1199/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ustalającym refundacje wywozowe dla jaj od 14 grudnia 2012 r. stawki wywozowe zostały ustalone na poziomie zerowym.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 689/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. ustalającym refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego od 19 lipca 2013 r. stawki wywozowe zostały ustalone na poziomie zerowym.

 

Wywóz produktów

Pobierz:

DOC Wywóz produktów na rynku drobiu i jaj oraz albumin (.docx)

 

Refundacje wywozowe

Należna kwota refundacji wywozowej jest naliczana przedsiębiorcom po otrzymaniu następujących dokumentów:

  • wniosku o refundację wywozową – w polu C49 wniosku o refundację należy podać nr pieczęci EWG posiadanej przez przedsiębiorcę, wzór wniosku o refundację
  • karty kontrolnej T5 (Jest to dokument tranzytowy, który towarzyszy transportowi towaru od momentu zgłoszenia wywozowego. Zatrzymywany jest przez służby celne na zewnętrznej granicy UE, a następnie przesyłany do wskazanej przez przedsiębiorcę instytucji wystawiającej pozwolenie. Karta kontrolna T5 jest uważany, w rozumieniu przepisów UE, za dowód wywozu, gdyż widnieje na nim data opuszczenia przez towar obszaru UE.).
  • w przypadkach, w których stawka refundacji jest zróżnicowana w zależności od kierunku wywozu – (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009):
    • dokumentu poświadczającego dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym,
    • dokumentów transportowych,
    • innych alternatywnych dokumentów handlowych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej.

 

Deklaracjeuzupełniające

Pobierz:

PDF DEKLARACJE UZUPEŁNIAJĄCE STOSOWANE W POLU C 49 WNIOSKU O REFUNDACJĘ WPR 1

 

Rynek mięsa drobiowego

Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Informacje te należy wpisać w polu C49 wniosku o refundację

WWW Kody nomenklatury i aktualne stawki refundacji wywozowych - drób
 

Rynek jaj

Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonych w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz z wymogami określonymi w pkt A załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Informacje te należy wpisać w polu C49 wniosku o refundację

WWW Kody nomenklatury i aktualne stawki refundacji wywozowych - jaja