Przywóz na rynku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz na rynku

 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30.05.2022 r. zawiesza na okres od 04.06.2022 r. do 05.06.2023 r. wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych.  W związku z powyższym w ww. okresie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych z Ukrainy nie są wymagane.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

UKŁAD O STOWARZYSZENIU między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 1) TEKST SKONSOLIDOWANY


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 24) TEKST SKONSOLIDOWANY


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1928 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760 w odniesieniu do zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi dla Argentyny i ich ilości oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w odniesieniu do jego przepisów przejściowych


 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/64 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi oraz ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/739 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/761 w odniesieniu do zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz drobiu oraz kontyngentem taryfowym na wywóz mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej 


  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1401 z dnia 25 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/633 z dnia 8 maja 2020r. ustanawiające w związku z pandemią COVID - 19 tymczasowe środki w zakresie akceptowania elektronicznych kopii oryginałów dokumentów urzędowych na potrzeby wniosków w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz produktów rolnych, podlegających systemowi pozwoleń na przywóz oraz wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz ryżu łuskanego Basmati

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000


Pozwolenia na przywóz na rynku drobiu i jaj oraz na rynku albumin obowiązują jedynie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA WYMOGU ILOŚCI REFERENCYJNEJ

Z dniem 22.03.2022 r. został zawieszony wymóg ilości referencyjnej dla kontyngentu taryfowego nr 09.4260 (podstawa prawna - art. 9 ust. 8 i 9 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zm.).  Zgodnie z art. 9 ust. 10. okres zawieszenia nie może przekroczyć okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego tj.2021/2022. 


Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno – spożywczych w ramach systemu pozwoleń.

Nowe akty prawne Unii Europejskiej  rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2020/760 z dnia17 grudnia 2019 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpią dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.


KONTYNGENTY TARYFOWE W SEKTORZE JAJ

 

      1. Kontyngenty taryfowe na przywóz jaj oraz żółtek jaj po zerowej stawce celnej z Ukrainy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30.05.2022 r. zawiesza na okres od 04.06.2022 r. do 05.06.2023 r. wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych.  W związku z powyższym w ww. okresie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych z Ukrainy nie są wymagane.

      2. Kontyngenty taryfowe na przywóz produktów jajecznych oraz albumin jaj ze wszystkich krajów trzecich.

KONTYNGENTY TARYFOWE W SEKTORZE DROBIU

      1. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego i podrobów z drobiu z Ukrainy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30.05.2022 r. zawiesza na okres od 04.06.2022 r. do 05.06.2023 r. wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych. W związku z powyższym w ww. okresie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych z Ukrainy nie są wymagane.

     2. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego (kawałki mięsa z indyków) z Izraela

    3. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego z Stanów Zjednoczonych Ameryki.

     4. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego z Brazylii, Tajlandii, Chin i pozostałych krajów trzecich.

          a) Mięso drobiowe, solone lub w solance kod CN ex 0210 99 39

         b) Wyroby z mięsa drobiowego innego niż mięso indycze

        c) Wyroby z mięsa indyczego

     5. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego z krajów trzecich

     6. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego (kurczaki, indyki) z Brazylii, Tajlandii i pozostałych krajów trzecich.

          a) Kurczak

          b) Indyk


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, zmianie ulegają ilości dostępne w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r.

 


Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.