Przywóz na rynku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz na rynku

 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY


  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1401 z dnia 25 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do ilości, które mogą być przywożone w ramach niektórych kontyngentów taryfowych


Pozwolenia na przywóz na rynku drobiu i jaj oraz na rynku albumin obowiązują jedynie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów.


Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno – spożywczych w ramach systemu pozwoleń.

Nowe akty prawne Unii Europejskiej  rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2020/760 z dnia17 grudnia 2019 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpią dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.


KONTYNGENTY TARYFOWE W SEKTORZE JAJ

 

      1. Kontyngenty taryfowe na przywóz jaj oraz żółtek jaj po zerowej stawce celnej z Ukrainy.

 

      2. Kontyngenty taryfowe na przywóz produktów jajecznych oraz albumin jaj ze wszystkich krajów trzecich.

KONTYNGENTY TARYFOWE W SEKTORZE DROBIU

      1. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego i podrobów z drobiu z Ukrainy.

     2. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego (kawałki mięsa z indyków) z Izraela

    3. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego z Stanów Zjednoczonych Ameryki.

     4. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego z Brazylii, Tajlandii, Chin i pozostałych krajów trzecich.

          a) Mięso drobiowe, solone lub w solance kod CN ex 0210 99 39

         b) Wyroby z mięsa drobiowego innego niż mięso indycze

        c) Wyroby z mięsa indyczego

     5. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego z krajów trzecich

     6. Kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego (kurczaki, indyki) z Brazylii, Tajlandii i pozostałych krajów trzecich.

          a) Kurczak

          b) Indyk


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, zmianie ulegają ilości dostępne w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/633 z dnia 8 maja 2020r. ustanawiające w związku z pandemią COVID - 19 tymczasowe środki w zakresie akceptowania elektronicznych kopii oryginałów dokumentów urzędowych na potrzeby wniosków w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz produktów rolnych, podlegających systemowi pozwoleń na przywóz oraz wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz ryżu łuskanego Basmati


 


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000


Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.