Wywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wywóz produktów

Uwaga Przedsiebiorcy

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. d) w związku z art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008, od dnia 1 października 2017 roku obowiązek uzyskania pozwoleń na wywóz na rynku cukru i syropów cukrowych został zniesiony.

Z dniem 01 maja 2016 r. uchylone zostaje Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993), czego konsekwencją jest usunięcie z obiegu egzemplarza kontrolnego T5 (art. 912a).

Dla wywozów dokonywanych od 1 maja 2016 r. eksporter zobowiązany będzie do przedłożenia: poświadczenia wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej pozyskanego w trybie artykułów 334 i 335 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku wątpliwości lub pytań uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym urzędem celnym zgłoszenia.

Informacje archiwalne – wywóz bez refundacji

 

1. Wywóz bez refundacji

a) DOC Wywóz bez refundacji cukru i syropów cukrowych znajdujących się w swobodnym obrocie
b) DOC Wywóz bez refundacji cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej (pozwolenie na wywóz jest wymagane dla każdej ilości produktów)

 

Rozporządzenia archiwalne

 

pdfROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/545 z dnia 22 marca 2017 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru (.pdf)

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/430 z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1713 ustalające limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1810

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1810 z dnia 12 października 2016 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1713 z dnia 20 września 2016 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2016/2017

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/259 z dnia 24 lutego 2016 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

pdf ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/190 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1164 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego 2015/2016 i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1803

pdf Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na podstawie załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009” (upoważnionych do wydawania świadectw poświadczających rozładunek i przywóz)

PDFROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1803 z dnia 7 października 2015 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1164 z dnia 15 lipca 2015 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2015/2016

 

Uwaga przedsiębiorcy! Zgodnie ze sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć w KOWR dokumenty niezbędne do uznania wywozu cukru pozakwotowego przed dniem 1 kwietnia następującego po roku gospodarczym, w którym wyprodukowano produkt ponad przyznane kwoty.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176 z dnia 30 czerwca 2006 r.)