Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/76 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystywaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania.


W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, zmianie ulegają ilości dostępne w ramach kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne –  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1739 z dnia 20 listopada 2020 r.


Pozwolenia na przywóz cukru wymagane są jedynie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych.

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz towarów rolno-spożywczych w ramach systemu pozwoleń.
Nowe akty prawne Unii Europejskiej rozporządzenie delegowane Komisji (UE)2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. zastąpiły dotychczasowe przepisy regulujące przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów na poszczególnych rynkach.

Jednakże do końcu roku kontyngentowego 2020/2021, tj. do dnia 30.09.2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009.

PDFROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

  1. Kontyngenty WTO na przywóz cukru z Australii, Brazylii, Kuby, Indii oraz dowolnego państwa trzeciego z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa.
  2. Kontyngenty na przywóz cukru z krajów bałkańskich.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/216  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000


Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardTaxud/TRQ_Allocation_Latest.html

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.