Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


PDF Informacja o wejściu w życie Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą


Z dniem 1 stycznia 2012 r. został zniesiony obowiązek uzyskania pozwolenia na przywóz bananów na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1287/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.

PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1287/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we wspólnej taryfie celnej.


PDF Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1349/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych.


Z dniem 07.03.2011 r. weszła w życie decyzja Rady  (UE)Nr 194/2011 z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

PDF Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. (.pdf)


Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej obniżeniu uległa stawka celna na przywóz bananów o kodzie CN 0803 00 19 pochodzących z Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Peru i Wenezueli.
Zgodnie z Porozumieniem genewskim od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje stawka celna w wysokości 143 EUR/1 t.


Pobierz:

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2010 z dnia 25 maja 2010 r. (.pdf)
PDF Porozumienie genewskie (.pdf)
PDF Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy UE a USA (.pdf)