Informacje/Ogłoszenia ogólne dla przedsiębiorców - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacje/Ogłoszenia ogólne dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że na stronie KOWR w zakładce Wydawnictwa została udostępniona broszura  "Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi". Zapraszamy do lektury.

data publikacji 03.12.2020 r.

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 oraz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761
Rozporządzenie 2020/760 stanowi przepisy uzupełniające rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013, natomiast rozporządzenie 2020/761 otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz i na wywóz określonych produktów rolnych oraz odnosi się do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz i na wywóz.

data publikacji 16.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo, 

Przypominamy, że na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzenia i kontroli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1824), wszyscy uczestnicy mechanizmów handlu zagranicznego obsługiwanych przez Departament Interwencji Rynkowych KOWR zobowiązani są do uzyskania wpisu do Ewidencji Producentów prowadzonej przez ARiMR.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

 

data publikacji 21.10.2019 r.

 

Uwaga przedsiębiorcy!

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków na wywóz/przywóz towarów rolno-spożywczych również za pośrednictwem Portalu eRolnik.

Zwracamy uwagę na fakt, iż przedmiotowy Portal umożliwia składanie jedynie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz/wywóz oraz ich korekt. W przypadku składania korekty wniosku konieczne jest umieszczenie na formularzu w polu UWAGI zapisu „Korekta do wniosku o pozwolenie”.
Natomiast wnioski o: wyciąg, przeniesienie praw, duplikat i pozwolenie zastępcze należy składać za pośrednictwem poczty, faksem, drogą mailową lub poprzez bezpośrednie doręczenie do Centrali KOWR.