Uwaga posiadacze chryzantem - aktualizacja listy podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego KOWR do przyjęcia chryzantem jako bioodpady - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uwaga posiadacze chryzantem - aktualizacja listy podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego KOWR do przyjęcia chryzantem jako bioodpady

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne, można od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. przekazać jako bioodpady do podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Aktualna lista podmiotów przyjmujących chryzantemy jako bioodpady znajduje się w tabeli załączonej pod tekstem.

Wytyczne w zakresie dostaw chryzantem:

  1. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z pandemią COVID - 19, dostarczenie kwiatów może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w miejscu odbioru.
  2. W trakcie odbioru kwiatów obowiązuje reżim sanitarny: maseczki i dezynfekcja rąk.
  3. Kwiaty powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich łatwe i sprawne policzenie.
  4. Kwiaty powinny być dostarczone bez opakowań plastikowych (doniczki, folie, etc.).
  5. Po odbiorze kwiatów upoważniony pracownik potwierdza ilość odebranych kwiatów na drukachARiMR, dostępnych pod adresem:https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-d o-sprzedazy-ktorzy-poniesli-straty-w-zwiazku-z-ograniczeniami-na-rynku-spowodowanymi-epidemia-covid-19.html

Ponadto, zgodnie par. 1 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020, poz.1932) podmiotami upoważnionymi do odbioru chryzantem są także podmioty zajmujące się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Listy funkcjonujących instalacji spełniających wymagania instalacji komunalnych, publikuje, w oparciu o art. 38 b ustawy o odpadach, Marszałek Województwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z uzyskaniem interpretacji MRiRW w zakresie możliwości wskazania do odbioru chryzantem, jako bioodpadów, podmioty niezwiązane kapitałowo i organizacyjne z KOWR, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poniżej wskazuje również przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji biogazu rolniczego, które wyraziły zainteresowanie przyjęciem chryzantem, nieodebranych do dnia 16 listopada br.

Lista podmiotów prowadzących działalność rolniczą w zakresie produkcji biogazu rolniczego znajduje się w tabeli załączonej pod tekstem.

Jednocześnie, z uwagi na brak powiązania prawnego pomiędzy KOWR a tymi podmiotami, KOWR informuje, że nie ma możliwości oddziaływania na sposób przyjęcia chryzantem, jako bioodpadów, przez te podmioty. Zatem posiadacz chryzantem powinien dochować szczególnej staranności, aby odbiór chryzantem i jego potwierdzenie były zgodne z wymogami określonymi na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-d o-sprzedazy-ktorzy-poniesli-straty-w-zwiazku-z-ograniczeniami-na-rynku-spowodowanymi-epidemia-covid-19.html

Dodatkowo przypominamy, że posiadacz chryzantem przed ich oddaniem (jako bioodpady) do przedsiębiorstwa komunalnego, biogazowni, gospodarstwa rolnego, itp. powinien upewnić się czy taki podmiot spełnia warunki przewidziane przepisami ww. rozporządzenia, tj. zajmuje się zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub został wskazany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Aktualności