Realizacja POPŻ 2014-2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Realizacja POPŻ 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) to krajowy program operacyjny mający na celu ograniczenie skali ubóstwa poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Jest realizowany w dwóch kluczowych obszarach:

  1. zakup żywności w procedurze zamówień publicznych i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców wybranych w drodze przetargu,
  2. dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących i działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne i wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Realizacja POPŻ 2014-2020 w roku kalendarzowym 2018

W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział w warsztatach i szkoleniach, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.

W roku kalendarzowym 2018 r. realizowane były dwa podprogramy:, tj.

  1. Podprogram 2017;
  2. Podprogram 2018.

W realizację projektów zaangażowane były 4 organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK), które prowadziły dystrybucję pomocy żywnościowej oraz działania towarzyszące poprzez organizacje partnerskie regionalne (OPR) oraz organizacje partnerskie lokalne (OPL).

Do magazynów organizacji partnerskich zostało dostarczonych przez wykonawców blisko 64 tys. ton artykułów spożywczych (szczegółowe ilości artykułów spożywczych w tabeli poniżej).

Pomoc żywnościowa została przekazana w formie 6,7 mln paczek żywnościowych i 1,7 mln posiłków do ponad 1,3 mln osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia Programem.

Ponadto, odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących mających na celu ich włączenie społeczne, tj.:

  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
  • programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

W roku kalendarzowym 2018 r. organizacje partnerskie przeprowadziły ok. 8,5 tys. działań towarzyszących, w których uczestniczyło łącznie ponad 151 tys. osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności