Polska trzecim producentem kukurydzy w UE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polska trzecim producentem kukurydzy w UE

W 2021 r. Polska stała się trzecim producentem kukurydzy w Unii Europejskiej, po Francji i Rumunii, z 11% udziałem w unijnej produkcji. Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i dolnośląskim.

Prognozy zbiorów kukurydzy u głównych unijnych producentów w 2021 r.

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE, Crops Market Observatory oraz GUS, data odczytu 28.01.2022 r.

 

Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce (po Francji i Niemczech) wśród krajów członkowskich pod względem uzyskiwanych zbiorów. Zbiory zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) w 2021 r. wyniosły 34,6 mln ton¹. GUS ocenił, że zbiory zbóż podstawowych (pszenica, żyto, jęczmień, owies i pszenżyto) z mieszankami (bez kukurydzy, prosa i gryki) ukształtowały się na poziomie 27 mln ton wobec 28,6 mln ton w 2020 r. Oprócz zbóż podstawowych z mieszankami zebrano także kukurydzę, która w strukturze zbiorów w 2021 r. stanowiła 22%.

 

Struktura zbiorów zbóż w 2021 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS

 

W Polsce kukurydzę zaczęto uprawiać stosunkowo niedawno. Pod koniec lat 90. dwudziestego wieku powierzchnia zasiewów kukurydzy wynosiła około 100 tys. ha. Po akcesji Polski do UE odnotowano wzrost popularności uprawy kukurydzy, co związane było z wprowadzeniem do użytku wydajniejszych odmian dostosowanych do warunków klimatycznych panujących w naszym kraju.

W Polsce w ostatnich siedmiu latach (2013–2019) powierzchnia uprawy i zbiory kukurydzy były znacząco większe niż w latach wcześniejszych. Przeciętna powierzchnia w tym okresie kształtowała się na poziomie 0,6–0,7 mln ha, a zbiory wynosiły około 4 mln ton. W 2020 r. powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych średnich plonach (72,1 dt/ha), umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża. Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim (20% powierzchni zasiewów w 2020 r.), kujawsko-pomorskim (14%), mazowieckim (11%) i dolnośląskim (10%).

Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kukurydzą (łącznie na kiszonkę i na ziarno) w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, o 21% więcej niż w 2020 r.² Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. (według GUS) wyniosła blisko 1 mln ha i była o 5,5% większa niż przed rokiem, co przełożyło się na znaczący wzrost zbiorów. GUS ocenił, że zbiory kukurydzy w 2021 r. były rekordowe, kształtując się na poziomie około 7,5 mln ton wobec 6,8 mln ton w 2020 r.³

Krajowe zbiory kukurydzy

* wstępny szacunek GUS

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS


Więcej na stronie internetowej KOWR https://www.kowr.gov.pl/analiza/aktualnosci-rynkowe

 

 

1) Informacja Sygnalna GUS, Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 r., opublikowana 17 grudnia 2021 r.

2) Dane ARiMR – powierzchnia uprawy kukurydzy w gminach z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, data odczytu 17.01.2022 r.

3) Informacja Sygnalna GUS, Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 r., opublikowana 17 grudnia 2021 r.

Aktualności