Paszportyzacja polskiej żywności: zrealizowano Etap I - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja polskiej żywności: zrealizowano Etap I

KOWR koordynuje realizację pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności. Prace w pilotażu podzielono na dwa etapy. Termin realizacji Etapu I pilotażu upłynął 15 czerwca 2022 r.

Etap I Pilotażu, który rozpoczął się 16 grudnia 2021 r., polegał na przeprowadzeniu prac badawczych na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Analizie poddane zostały obecnie realizowane procesy biznesowe oraz potrzeby i korzyści wynikające z wdrożenia projektu. Etap I obejmował 72 uczestników, począwszy od producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady ubojowe, rozbiorowe, porcjowania, pakowanie) poprzez firmy transportowe i magazynujące. W ramach tego etapu zostały wytworzone cztery produkty, tj. Raport dla rynku ziemniaka, wołowiny, wieprzowiny oraz Raport podsumowujący.

Po zakończeniu Etapu I, tj. od 16 czerwca 2022 r. rozpocznie się Etap II pilotażu, polegający na przeprowadzeniu prac rozwojowych, projektowych oraz implementacyjnych. Obejmie on badania technologii przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych na potrzeby „paszportu”, z wykorzystaniem pilotażowego Systemu IT. W wyniku tych prac zostaną wytworzone dwa produkty: Wstępna koncepcja Pilotażowego Systemu IT oraz Raport Końcowy.  W najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy na dostawę i wdrożenie technologii wspierających proces paszportyzacji po stronie Uczestników Pilotażu. Zakończenie Pilotażu przewidziano na 15 marca 2023 r.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności został włączony do portfela projektów strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje on wdrożenie docelowego systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”.

Kluczowym etapem realizacji projektu jest pilotaż, który ma za zadanie przetestować określone funkcjonalności i rozwiązania na wybranych grupach podmiotów oraz sprawdzić w praktyce, w jakim stopniu możliwe jest gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji o produktach rolno-spożywczych w obrębie jednego systemu informatycznego.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, realizacja pilotażu, została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Więcej informacji o projekcie: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

Aktualności