Nowe przepisy dla producentów i skupujących mak i konopie włókniste - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowe przepisy dla producentów i skupujących mak i konopie włókniste

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizmy: Monitorowanie rynku maku oraz Monitorowanie rynku konopi włóknistych. Ich celem jest wsparcie rozwoju upraw tych roślin, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu narkomanii. 7 maja br. zaczną obowiązywać nowe przepisy ułatwiające prowadzenie uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych.

Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku i konopi włóknistych dzięki m.in. szybkiej rejestracji, zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia, zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu, umożliwieniu uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

Wprowadzono także zmiany definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę, przy czym zawartość THC i THCA podlegać będzie zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Podobnej zmiany dokonano w odniesieniu do definicji „ziela konopi innych niż włókniste”.

Ponadto rozszerzono listę potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste. Uprawa będzie mogła być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, energetyczne, nasiennictwa i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. Możliwa będzie również uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na potrzeby własne.

Podmioty chcące uprawiać lub skupować mak oraz konopie włókniste muszą uzyskać wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych prowadzonych przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego je uprawiać lub skupować. Aby uzyskać taki wpis należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora oddziału KOWR. Wniosek taki składa się tylko przy rozpoczęciu działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku i konopi włóknistych. Natomiast w kolejnych latach podmiot kontynuujący działalność w tym zakresie, składa do KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności (np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy).

Jeżeli złożony wniosek spełnia wymogi, producent lub podmiot skupujący zostają wpisani do rejestru maku lub konopi włóknistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora Oddziału Terenowego KOWR. Wpis do rejestru dokonywany jest jednorazowo.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych wpisany do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi Oddziału KOWR, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie informacji o zawartych umowach na dostarczanie maku lub konopi włóknistych wg stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie kar dla podmiotów, które prowadzą uprawę lub skup tych roślin wbrew przepisom w niej zawartym.

 

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), opublikowana w dniu
6 kwietnia 2022 r., wchodzi w życie 7 maja br.

 

Aktualności