KOWR na webinarze „Dotacje dla rolnictwa” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na webinarze „Dotacje dla rolnictwa”

Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 1 lutego br. wzięli udział w webinarium na temat dotacji dla rolnictwa. Organizatorem wydarzenia była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oficjalnego otwarcia webinarium dokonał Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę m.in. na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. – Podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi instytucje proponują różne programy wspierające rozwój zielonej energii kierowane właśnie do rolników – powiedział szef resortu. Obecni na wydarzeniu przedstawiciele KOWR omówili działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz proces wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w handlu zagranicznym z krajami poza unijnymi, a także zasady monitorowania rynku konopi włóknistych.

 

Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii
na obszarach wiejskich

Polska jest krajem rolniczym, z mocno rozwiniętym sektorem rolnictwa i rozbudowanym przemysłem rolno-spożywczym. To właśnie stamtąd pochodzą surowce, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu rolniczego. Według szacunków nasz kraj posiada ogromny potencjał surowcowy, jeden z najwyższych w Europie. Pozwala on na produkcję około 7–8 mld m3 biogazu rolniczego rocznie, jednak obecnie jest on wykorzystywany w niewielkim stopniu.

Jednym z ustawowych obowiązków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest prowadzenie działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. W celu zwiększenia zainteresowania budową tego typu instalacji, KOWR organizuje warsztaty dotyczące budowy i funkcjonowania biogazowni rolniczych, mikrobiogazowni rolniczych oraz biometanowni. W trakcie tych wydarzeń podkreślane są wszystkie korzyści związane z funkcjonowaniem biogazowni rolniczych, tj. społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dodatkowo KOWR realizuje filmy edukacyjne promujące biogazownie rolnicze. Podstawowym celem tego projektu jest przedstawienie rzetelnych informacji na temat dobrze funkcjonujących biogazowni rolniczych w Polsce. Filmy dostępne są na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne/filmy-edukacyjne-promujace-biogazownie-rolnicze

Ponadto KOWR rozpowszechnia informacje dotyczące zakładania spółdzielni energetycznych. Mogą one powstawać tylko na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnia energetyczna to zrzeszenie, którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE, a także równoważenie zapotrzebowania na tę energię na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Do założenia spółdzielni, która docelowo ma być spółdzielnią energetyczną, wymagane jest uchwalenie statutu przez założycieli (co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne) oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejnym etapem rejestracji jest uzyskanie zatwierdzenia w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez KOWR.

W 2022 r. KOWR zrealizował cykl webinariów dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, w których wzięły udział 723 osoby (nagrania z webinariów zostały udostępnione na stronie internetowej KOWR). Aktualnie KOWR przygotowuje kolejne warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem takiej spółdzielni. Rozpowszechniane są również broszury informacyjne w tym zakresie. Po więcej informacji zapraszamy na stronę KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne/szkolenia-oze

Pozwolenia na przywóz/wywóz w handlu zagranicznym
z krajami pozaunijnymi

Każdy uprawniony przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do obrotu bądź wywieźć niektóre towary rolno-spożywcze w ilościach większych niż określone w prawodawstwie unijnym, jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz wydawanego przez KOWR bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich UE. W ramach systemu pozwoleń wydawane są: pozwolenia bez preferencji z zastosowaniem pełnych stawek celnych określonych we Wspólnej Taryfie Celnej UE, pozwolenia na warunkach preferencyjnych innych niż prawa wynikające z uczestnictwa w kontyngentach taryfowych, pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych oraz zaświadczenia P2. Pozwolenia wydawane są w formie decyzji administracyjnej Dyrektora Generalnego KOWR, na druku ścisłego zarachowania oraz po złożeniu zabezpieczenia (gotówka, gwarancja instytucji finansowej), które ma zagwarantować, że produkty zostaną przywiezione lub wywiezione w okresie ważności pozwolenia.

W 2022 r. KOWR wydał ponad 1 tys. pozwoleń (licząc wraz z wyciągami i zaświadczeniami P2) na rynkach: ryżu, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, świeżych owoców i warzyw, mleka, drobiu i jaj, lnu i konopi, zbóż, cukru oraz produktów przetworzonych non-aneks I (eksport makaronów do USA). Informacje na ten temat w poniższym linku: https://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny

Monitorowanie rynku konopi włóknistych

KOWR odpowiada za monitorowanie rynku konopi włóknistych, którego celem jest wsparcie rozwoju tych upraw, przy jednoczesnym uwzględnieniu przeciwdziałania narkomanii. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych w Polsce jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych prowadzonego przez właściwego Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste. Od 30 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza „Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych”, który można uzyskać bezpośrednio w Centrali KOWR, OT KOWR lub poprzez wydruk ze strony internetowej. Wnioski należy składać bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR, drogą pocztową lub poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste

Aktualności