KOWR administratorem rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR administratorem rejestrów działalności regulowanej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych

Dyrektor Generalny KOWR na mocy ustawy z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 30 października br. przejmuje od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązki organu prowadzącego rejestry.

KOWR zgodnie z ustawą będzie prowadził trzy rejestry:

1) działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;

2) podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego;

3) producentów wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorcy, którzy przed dniem jej wejścia w życie byli wpisani do jednego z ww. rejestrów, prowadzonego dotychczas przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, nie muszą ponownie ubiegać się o wpis do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR. Podmioty te automatycznie stają się podmiotami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez KOWR, a zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty wydane w sprawach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przed dniem 30 października 2022 r. zachowują ważność.

UWAGA PRODUCENCI WYROBÓW TYTONIOWYCH, produkcja nowatorskich wyrobów tytoniowych (wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego), będzie wymagała wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Więcej informacji o poszczególnych rejestrach oraz warunkach uzyskania wpisu i innych czynności znajduje się na stronie internetowej KOWR:

Aktualności