Forum obserwacji ziemi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Forum obserwacji ziemi

Wykorzystanie danych satelitarnych na potrzeby realizacji zadań i projektów przez administrację publiczną było tematem Forum Obserwacji Ziemi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa omówił przykład wykorzystania danych satelitarnych w produkcji rolnej.

Obserwacje ziemi niemal w czasie rzeczywistym umożliwiają pozyskanie danych i wiedzy, dzięki którym możliwe jest lepsze planowanie działań, jak i szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dwudniowa konferencja zorganizowana przez Polską Agencję Kosmiczną była okazją do podsumowania obecnego stanu wykorzystania danych satelitarnych przez polskie i europejskie podmioty. W trakcie sześciu sesji tematycznych dot. rolnictwa, leśnictwa, środowiska naturalnego, zrównoważonych obszarów miejskich, zmian klimatu oraz energii odnawialnej zaprezentowano najbardziej interesujące przypadki.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor Departamentu Innowacji Mateusz Balcerowicz. W trakcie sesji poświęconej rolnictwu i leśnictwu omówiono m.in. wykorzystanie danych satelitarnych w produkcji rolnej. Wskazano na podstawowe zastosowania danych w określaniu klas pokrycia i użytkowania terenu, struktury upraw, stanu rozwoju i kondycji roślin, dostępności wody, prognozowania planów, szacowania zbiorów oraz określania szkód w rolnictwie w związku z niekorzystanymi zjawiskami atmosferycznymi.

W tym kontekście odwołano się do zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa projektów innowacyjnych, w tym m.in. projektów z 2019 r. dot. wykorzystania danych satelitarnych do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy, weryfikacji zastosowania teledetekcji dla celów monitoringu dzierżawców nieruchomości – etap pilotażowy oraz projektu z 2020 r. pn. Geoserwis Susza 2020. Więcej na temat tych projektów można znaleźć tutaj: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja.

Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa opisał także projekt Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR), który obecnie jest realizowany przez KOWR. Wskazał, że jego celami są określanie stanu upraw rolnych, prognozowanie potencjalnych plonów, szacowanie strat w plonach, prognozowanie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wyniki systemu będę prezentowane na poziomie szczegółowości pojedynczej działki rolnej, a produktami będą mapy, raporty dostępne w formie e-usług, usług sieciowych oraz za pomocą aplikacji mobilnej dla każdego producenta rolnego w Polsce.

Projekt S2MUR polega zatem na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Więcej informacji o projekcie S2MUR można znaleźć tutaj: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych.

Porozumienie KOWR z Polską Agencją Kosmiczną

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej zawarli 8 lipca 2022 r. porozumienie o współpracy. Celem współpracy pomiędzy KOWR i POLSĄ jest współdziałanie przy wykorzystaniu danych satelitarnych (m.in. wysokorozdzielczych zobrazowań optycznych i radarowych) oraz powstałych w wyniku ich przetworzenia produktów i usług specjalistycznych. Zawarte porozumienie pozwala na intensyfikację wymiany informacji i danych m.in. w kontekście realizacji przez KOWR projektu „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR)”.

Aktualności